fbpx

Prawo zamówień publicznych

420,00 

Szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami :udzielania zamówień publicznych oraz stosowania trybów ujętych w ustawie- Prawo zamówień publicznych. Ponadto przybliżenie statusu podmiotów biorących udział w procedurach przewidzianych w ustawie , odpowiedzialności z tytułu naruszenia regulacji ustawowej oraz stosowania środków ochrony prawnej.

dr Joanna Studzińska

14 godzin wykładowych

1- Pojęcie prawa zamówień publicznych i jego rola w gospodarce
2- Instrumenty prawne regulujące system zamówień publicznych w Polsce i ich ewolucja
3- Instrumenty prawne regulujące system zamówień publicznych w Unii Europejskiej
4- Zakres podmiotowy ustawy i przedmiotowy stosowania ustawy; dostawy, roboty budowlane, usługi
-wyłączenia stosowania ustawy(całkowite i częściowe)
-progi kwotowe
-zamówienia wielorodzajowe
5- Zasady udzielania zamówień; zasada prymatu trybów przetargowych, równości
przedsiębiorców, jawności ,przejrzystości, bezstronności i obiektywizmu, pisemności
uczciwej konkurencji
6- Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; opis przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia
7-Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
– obowiązki zamawiającego
– wspólne udzielanie zamówienia
– wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu
– komisja przetargowa
– dopuszczalność ubiegania się o zamówienie
– wykluczenie wykonawców
8- Wszczęcie postępowania
-zasady dotyczące ogłoszeń,
-złożenie oferty,
-odrzucenie oferty przetargowej,
-wybór najkorzystniejszej oferty,
– aukcja elektroniczna,
-unieważnienie postępowania.
9- Tryby udzielania zamówień; przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna
10- Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów
11- Zamówienia publiczne a koncesje na roboty budowlane i usługi
12- Umowy w sprawie zamówień publicznych
13-Środki ochrony prawnej
– ewolucja systemu środków ochrony prawnej
-rodzaje środków ochrony prawnej
– podmioty upoważnione do wnoszenia środków odwoławczych
– zasady postępowania odwoławczego
– podmioty rozpoznające środki odwoławcze
14- Kontrola udzielania zamówień publicznych
15- Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
16- Status Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Organizacja Urzędu Zamówień Publicznych

Szkolenie on-line
Materiały dostępne do odsłuchu przez 1 tydzień, od momentu udostępnienia.

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry