fbpx

Podstawy filozofii: etyka z elementami etyki prawniczej

420,00 

Szkolenie ma na celu ogólne zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi filozofii i etyki jako dyscyplin nauki oraz ich związków z filozofią i teorią prawa, jako ogólnych dyscyplin prawoznawstwa. Porusza wątki klasycznie akademickie oraz szczegółowe, związane z badaniem moralności w różnych przejawach aktywności człowieka związanej z władzą, prawem i państwem. Komponent „etyki” dotyczy problematyki wyjaśniającej efekty postępowania człowieka w jego zbiorowości, w aspekcie praktycznym a także preskryptywnym i normatywnych uogólnień. Zasadniczym celem szkolenia jest zaznajomienie z aksjologicznym przełożeniem wiedzy o konsekwencjach moralnego działania na świadomy wybór konkretnych postępowań, zwłaszcza w aspekcie zawodowym. Kwestie filozofii ograniczone zostały do etycznego prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia szczegółowych zagadnień uznawanych za filozoficzno-prawne, analizowanych w wymiarze etycznym (etyka państwa [państwowości], moralność władzy publicznej, etyka tworzenia i stosowania prawa).