fbpx

Postępowanie karne

650,00 

Zapoznanie z najważniejszymi regulacjami i instytucjami prawa karnego procesowego na różnych etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, jurysdykcyjne i odwoławcze). Przybliżenie zagadnień dotyczących części ogólnej procesu karnego oraz jego przebiegu. Tematyka obejmuje w szczególności problematykę zasad naczelnych procesu karnego, praw i obowiązków uczestników postępowania, katalogu przesłanek procesowych, prawa dowodowego, podstaw i procedury stosowania środków przymusu. Druga część omawianych zagadnień dotyczy przebiegu procesu karnego – postępowania przygotowawczego oraz sądowego, w tym także postępowania odwoławczego.
Szkolenie jest przygotowaniem do samodzielnego rozwiązywania zagadnień prawnych z zakresu prawa karnego procesowego (zwłaszcza w zakresie sposobu rozumowania prawniczego, argumentacji i uzasadnienia swojego stanowiska).

prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Andrzej Kryże
dr Andrzej Ważny

25 godzin wykładowych

I. Część ogólna

I. Wiadomości wstępne

1. Pojęcie i rodzaje prawa karnego procesowego
2. Źródła prawa karnego procesowego
3. Terytorialne i temporalne obowiązywanie ustawy karnej procesowej

II. Proces karny, jego struktura i funkcje

1. Pojęcie procesu karnego
2. Przedmiot procesu
3. Podstawa faktyczna procesu
4. Proces pojedynczy. Proces złożony
5. Proces adhezyjny
6. Konstrukcja procesu, jego droga i odmiany
7. Postępowanie zwyczajne. Postępowania szczególne
8. Funkcje prawa karnego procesowego.

III. Naczelne zasady procesu karnego
1. Pojęcie naczelnej zasady prawnej

2. Problem systemu zasad
3. Zasada ścigania z urzędu
4.Zasada legalizmu
5. Zasada bezstronności
6. Zasada domniemania niewinności
7. Zasada prawa do obrony
8. Zasada nieistnienia obowiązku informowania organów procesowych o niekorzystnych dla siebie faktach
9. Zasada humanitaryzmu
10. Zasada prawdy
11. Zasada skargowości
12. Zasada kontradyktoryjności
13. Zasada jawności wewnętrznej i zewnętrznej
14. Zasada ustności i pisemności
15. Zasada informacji
16. Zasada swobodnej oceny dowodów
17. Zasada bezpośredniości
18. Zasada koncentracji materiału dowodowego
19. Zasada instancyjności
20. Zasada udziału czynnika społecznego w procesie karnym
21. Zasada praworządności
22. Zasada kolegialności

IV. Warunki dopuszczalności procesu

1. Istota przesłanek procesu
2. Kategorie przesłanek
3. Podsądność sądom karnym
4. Kompetencje sądów i pozasądowych organów orzekających
5. Właściwość sądu
6. Skarga
7. Istnienie stron procesowych
8. Szczególne przesłanki dodatnie
9. Immunitety
10.Przedawnienie
11. Stan rzeczy osądzonej
12. Dobrowolne poddanie się karze
13. Zawisłość sprawy
14.Przesłanki o charakterze materialnoprawnym
15.Szczególne przesłanki ujemne ze względu na stosunki międzynarodowe
16. Przesłanki procesu a zawieszenie postępowania

V. Podmioty prowadzące postępowanie karne

1. System organów ochrony prawnej w sprawach karnych
2. Sądy
3. Trybunał Stanu
4. Prokuratura

VI. Strony procesowe

1. Uwagi ogólne
2. Oskarżyciel publiczny
3. Pokrzywdzony
4. Oskarżyciel posiłkowy
5. Oskarżyciel prywatny
6. Powód cywilny
7. Oskarżony
8. Strony zastępcze
9. Strony szczególne w postępowaniu karnym skarbowym
10. Przedstawiciele ustawowi stron
11. Podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej (art. 52 k.k.)

VII. Rzecznicy interesu społecznego

1. Uwagi ogólne
2. Rzecznik Praw Obywatelskich
3. Przedstawiciel społeczny
4. Prokurator w procesie adhezyjnym
5. Organa inspekcji i kontroli państwowej
6. Inni rzecznicy interesu społecznego

VIII. Przedstawiciele stron

1. Uwagi ogólne
2. Przedstawiciele ustawowi
3. Obrońca
4. Pełnomocnik
5. Pomocnicy organów procesowych

IX. Czynności procesowe

1. Fakty mające znaczenie procesowe
2. Czynności procesowe i ich rodzaje
3. Zdolność do czynności procesowych i legitymacja do działania w procesie
4. Forma oświadczeń procesowych
5. Terminy
6. Decyzje procesowe. Prawomocność decyzji stanowczych
7. Wadliwość czynności procesowych i jej skutki
8. Konwalidacja czynności wadliwych
9. Dokumentacja czynności procesowych

X. Dowody

1. Wieloznaczność terminu “dowód”
2. Przedmiot dowodzenia
3. Klasyfikacja dowodów
4. Obowiązek dowodowy i ciężar dowodu
5. Ułatwienia dowodowe. Notoryjność i domniemania
6. Zakazy dowodowe
7. Wniosek dowodowy
8. Uprawdopodobnienie

XI. Środki dowodowe

1. System środków dowodowych
2. Wyjaśnienia oskarżonego
3. Zeznania świadka
4. Opinia specjalistyczna
5. Oględziny. Eksperyment procesowy
6. Dowód z dokumentu
7.Wywiad środowiskowy
8. Świadek incognito. Świadek koronny

XII. Środki przymusu

1. System środków przymusu. Ogólne reguły ograniczające stosowanie tych środków
2. Zatrzymanie
3. Środki zapobiegawcze. Ich cele i wspólne zasady
4. Środki zapobiegawcze polegające na pozbawieniu wolności
5. Poręczenia
6. Inne nieizolacyjne środki zapobiegawcze
7. Kary porządkowe
8. Przeszukanie
9. Kontrola i utrwalanie rozmów
10. Zabezpieczenie majątkowe tymczasowe zajęcie mienia ruchomego

II. Przebieg postępowania

I. Wszczęcie postępowania karnego

1. Postępowanie mediacyjne
2. Źródła informacji o przestępstwie
3. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania karnego
2.1. Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie. Odpowiedzialność prawna za fałszywe oskarżenie
2.2. Czynności sprawdzające
4. Pozaprocesowe czynności mogące mieć znaczenie dla postępowania karnego.
4.1. Policyjne czynności operacyjno-rozpoznawcze
4.2. Czynności organów inspekcji i kontroli państwowej
5. Formalne i nieformalne wszczęcie postępowania karnego. Dochodzenie w niezbędnym zakresie. Szczególne formy wszczęcia postępowania
6.Wszczęcie postępowania a ściganie. Postępowanie w sprawie, postępowanie przeciwko osobie
7. Prowadzenie i przechowywanie akt sprawy
7.1. Zasada kompletności akt sprawy
7.2. Przechowywanie akt
7.3. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
7.4. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt sprawy karnej
8. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu realizacji zadań procesu

II. Postępowanie przygotowawcze

1. Cel postępowania przygotowawczego
2. Funkcje postępowania przygotowawczego
3. Rodzaje postępowania przygotowawczego
4. Organa prowadzące i nadzorujące postępowanie przygotowawcze. Czynności sądowe w tym postępowaniu
5. Obowiązki i uprawnienia stron oraz osób trzecich mających interes prawny w związku z czynnościami postępowania przygotowawczego
6. Przebieg postępowania przygotowawczego
7. Zakończenie postępowania przygotowawczego
7.1. Czynności końcowe
7 2. Umorzenie postępowania przygotowawczego
8. Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
8.1. Nadzór pozainstancyjny
8.2. Nadzór instancyjny
8.3. Nadzwyczajne środki nadzoru
9. Czynności likwidacyjne i uzupełniające po umorzeniu postępowania przygotowawczego
9.1. Czynności dotyczące dowodów
9.2. Czynności dotyczące środków zapobiegawczych
9.3. Czynności dotyczące powództwa cywilnego i zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody
9.4. Stosowanie środków zabezpieczających

III. Akt oskarżenia

1. Istota i charakter prawny skargi
2. Wymagania formalne i merytoryczne aktu oskarżenia
3. Rodzaje aktów oskarżenia

IV. Przygotowanie rozprawy głównej

1. Kontrola formalna aktu oskarżenia
2. Kontrola merytoryczna
3. Posiedzenie sądu przed rozprawą
4. Wyznaczenie rozprawy głównej

V. Rozprawa główna

1. Model rozprawy głównej
2. Kierowanie rozprawą główną
3. Wywołanie sprawy
4. Przewód sądowy
5. Przemówienia stron
6. Wyrokowanie

VI. Środki odwoławcze

1. Środki odwoławcze
2. Sprzeciwy
3. Inne środki zaskarżenia

VII. Postępowanie odwoławcze

1. Rodzaje środków odwoławczych
2. Terminy
3. Wymagania formalne
4. Apelacja
5. Zażalenie
6. Rozprawa apelacyjna
7. Postępowanie zażaleniowe
8. Orzeczenia sądu odwoławczego

VIII. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

1. Kasacja
2. Wznowienie postępowania
3. Stwierdzenie nieważności orzeczenia wydanego wobec osób represjonowanych

IX. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
2. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
3. Ułaskawienie
4. Wyrok łączny

X. Postępowania szczególne

1. Znaczenie postępowań szczególnych
2. Postępowanie uproszczone
3. Postępowanie prywatnoskargowe
4. Postępowanie nakazowe
5. Postępowanie przyspieszone

XI. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

XII. Koszty i opłaty sądowe.

Szkolenie on-line
Materiały dostępne do odsłuchu przez 3 tygodnie, od momentu udostępnienia.

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry