fbpx

Prawo międzynarodowe prywatne

420,00 

Program obejmuje prawo prywatne międzynarodowe sensu stricte. Poza instytucjami ogólnymi prawa międzynarodowego prywatnego takimi jak: kwalifikacja, odesłanie, kwestia wstępna, klauzula porządku publicznego, obejście prawa, zmiana statutu, stosowanie prawa właściwego i trudności z tym związane, omawiane są normy kolizyjne wskazujące prawo właściwe dla stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. W niezbędnym zakresie uwzględnione są zagadnienia międzynarodowego procesu cywilnego (jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie obcych orzeczeń) oraz problematykę prawa obcych.

dr Maksym Ferents

14 godzin wykładowych

1. Zagadnienia części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego
a) pojęcie ppm
b) budowa i rodzaje norm kolizyjnych
c) zagadnienie kwalifikacji
d) kwestia wstępna
e) stosowanie prawa obcego (zagadnienia ogólne, dostosowanie, ocena ekwiwalentności instytucji prawnych)
2. Osoby fizyczne i prawne
a) łączniki
b) zdolność prawna osób fizycznych, uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu,
c) zdolność do czynności prawnych
d) zdolność do czynności dokonywanych w zakresie przedsiębiorstwa
e) ubezwłasnowolnienie
f) opieka i kuratela
g) zdolność osób prawnych (łączniki oraz zakres statutu personalnego).
3. Czynności prawne z kolizyjnoprawnego punktu widzenia
a) dopuszczalność dokonania czynności prawnej i ocena jej istnienia
b) forma czynności prawnej
c) wady oświadczenia woli
d) treść czynności prawnej
4. Przedstawicielstwo i przedawnienie – prawo właściwe
a) przedstawicielstwo ustawowe
b) pełnomocnictwo (zwłaszcza udzielone za granicą)
c) przedawnienie, terminy zawite
5. Zobowiązania z czynności prawnych
a) Wybór statutu kontraktowego (charakter prawny wyboru prawa oraz sposób jego dokonania, dopuszczalność wyboru, klauzule „usztywniające”)
b) Prawo właściwe w braku wyboru prawa (koncepcja charakterystycznego świadczenia)
6. Zobowiązania ze zdarzeń nie będących czynnościami prawnymi
a) czyny niedozwolone
b) prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
c) bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie
d) culpa in contrahendo
7. Prawa rzeczowe, posiadanie. Własność intelektualna
8. Prawo rodzinne i opiekuńcze
a) możność zawarcia małżeństwa
b) forma zawarcia małżeństwa
c) unieważnienie małżeństwa
d) stosunki osobiste i majątkowe pomiędzy małżonkami
e) rozwód i separacja,
f) pochodzenie dziecka
g) stosunki prawne pomiędzy rodzicami a dzieckiem
h) alimentacja
i) opieka i kuratela
9. Prawo spadkowe
a) prawo właściwe
b) zakres statutu spadkowego (przesłanki dziedziczenia, powołanie do dziedziczenia, nabycie spadku)
c) statut czynności prawnych na wypadek śmierci (ustawa z 1965 r., konwencja haska z 1961 r.).
10. Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych na podstawie konwencji lubańskiej i rozporządzenia Bruksela I

Szkolenie on-line
Materiały dostępne do odsłuchu przez 1 tydzień, od momentu udostępnienia.

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry