fbpx

Kurs na doradcę restrukturyzacyjnego

2 699,00 

Kurs przygotowujący do wykonywania prestiżowej funkcji DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO. Kurs dla osób które planują zdawać egzamin Państwowy jak również dla osób które na potrzeby np. doskonalenia zawodowego chcą nabyć praktyczną wiedzę z zakresu najważniejszych i najbardziej aktualnych informacji prawnych niezbędnych do sprawowania funkcji doradcy restrukturyzacyjnego.

W czasie trwania kursu przekazana zostanie Państwu ich praktyczna wiedza i umiejętności dotyczące nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, rachunkowości, zarządzania finansami ale i prawa handlowego, postępowania cywilnego, podatków czy obrotu nieruchomościami.

dr Grzegorz Nita-Jagielski

dr Agnieszka Kawałko

dr Andrzej Jędruchniewicz

adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA

Całość 89 godzin

Prawo handlowe 30 godzin wykładowych

Prawo handlowe – zagadnienia ogólne
Przedsiębiorca – zagadnienia pojęciowe
Przedsiębiorstwo (pojęcie przedsiębiorstwa, zbycie przedsiębiorstwa)
Rejestr przedsiębiorców
Firma przedsiębiorcy
Prokura
Zagadnienia ogólne dotyczące spółek (teorie dotyczące istoty spółki, źródła prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego, rodzaje, typy i formy ustrojowe spółek, zgrupowania spółek)
Spółka cywilna
Spółka cicha
Spółka jawna
Spółka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wykorzystanie gospodarcze, powstanie, podstawowe elementy ustrojowe: kapitał, udziały, pozycja wspólnika, organy, zmiana umowy
Spółka akcyjna – wykorzystanie gospodarcze, powstanie, podstawowe elementy ustrojowe: kapitał, akcje, pozycja akcjonariusza, zmiany statutu
Transformacje spółek (łączenie się, podział i przekształcenie spółek)
Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych – zagadnienia podstawowe
Umowy handlowe – zagadnienia podstawowe: pojęcie umowy handlowej, zawarcie umowy handlowej, typy umów handlowych
Papiery wartościowe – zagadnienia podstawowe: pojęcie papieru wartościowego, rodzaje papierów wartościowych, istota i rodzaje weksli

Prawo upadłościowe 18 godzin wykładowych

Cele i funkcje postępowania upadłościowego
Źródła prawa upadłościowego.
Charakter norm.
Charakter postępowania upadłościowego.
Miejsce prawa upadłościowego w systemie prawa.
Zasady prawa upadłościowego.
Zdolność upadłościowa
Podstawy upadłości.
Pojęcie niewypłacalności.
Fazy postępowania upadłościowego
Postępowanie w przedmiocie upadłości
– wniosek o ogłoszenie upadłości
– legitymacja do złożenia wniosku
– odpowiedzialność za niezłożenie wniosku
– przebieg postępowania
– zabezpieczenie wniosku
– wstępne zgromadzenie wierzycieli
– orzeczenie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Podmioty postępowania upadłościowego
– sąd
– sędzia – komisarz
– upadły
– wierzyciele
– rada wierzycieli
– zgromadzenie wierzycieli
– syndyk, zarządca, nadzorca sądowy
Pojęcie masy upadłości.
Wyłączenia z masy.
Skutki ogłoszenia upadłości.
Zaskarżenie czynności upadłego.
Ogłoszenie upadłości a postępowanie cywilne i administracyjne.
Upadłość obejmująca likwidację masy:
– rodzaje wierzytelności oraz sposoby dochodzenia wierzytelności (potrącenie, prawo odrębności, wyłączenie z masy, itp.)
– zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
– dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa
– likwidacja masy upadłości
– skutki likwidacji
– podział funduszów z masy upadłości
Upadłość z możliwością zawarcia układu:
– pojęcie układu i propozycje układowe
– wierzytelności objęte układem
– głosowanie nad układem
– skutki układu
Zakończenie postępowania.

Ekonomia 21 godzin wykładowych

Podstawy ekonomii:

1) Pojęcia wstępne:

–              czym zajmuje się ekonomia;

–              mikro i makro ekonomia;

–              ekonomia normatywna i pozytywna;

–              gospodarka wolnorynkowa, mieszana, nakazowa;

–              prawo malejących przychodów;

–              koszt alternatywny;

–              płatności transferowe;

–              dobra publiczne i dobra prywatne;

–              pojęcie stopy wzrostu / spadku w ekonomii. Przykłady obliczeniowe.

2) Model krzywej transformacji. Zadania obliczeniowe.

3) Model rynku:

–              popyt;

–              podaż;

–              równowaga;

–              nadwyżka popytu nad podażą;

–              nadwyżka podaży nad popytem;

–              nadwyżka konsumenta;

–              nadwyżka producenta;

–              cenowa elastyczność popytu;

–              dochodowa elastyczność popytu;

–              cenowa mieszane elastyczność popytu;

–              cenowa elastyczność podaży;

–              zadania obliczeniowe.

4) Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

5) Elementy rachunkowości:

–              bieżące prowadzenie księgowości: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych;

–              bilans;

–              rachunek wyników;

–              amortyzacja;

–              zadania obliczeniowe.

6) Rodzaje kosztów w ekonomii. Krzywe kosztów. Zależności pomiędzy różnymi rodzajami kosztów:

–              koszty całkowite;

–              koszty stałe;

–              koszty zmienne;

–              koszty przeciętne;

–              przeciętne koszty stałe;

–              przeciętne koszty zmienne;

–              koszty krańcowe;

–              utarg całkowity;

–              utarg krańcowy;

–              zadania obliczeniowe.

 7) Podstawowe struktury rynku:

 – konkurencja doskonała;

 – monopol;

  – oligopol;

  – konkurencja monopolistyczna.

  1. Podstawowe kategorie rachunków narodowych:

–              produkt krajowy brutto;

–              produkt narodowy brutto;

–              dochód netto z tytułu własności za granicą;

–              produkt narodowy netto;

–              dochód narodowy;

–              podatki pośrednie;

–              dochód rozporządzalny.

9) Wzrost gospodarczy. Wahania cykliczne.

10) Budżet i polityka budżetowa.

11) Pieniądz.

12) System bankowy.

13) Polityka monetarna.

14) Inflacja.

15) Bezrobocie.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W PRAKTYCE- wybrane zagadnienia 10 godz wykładowych

Prawo restrukturyzacyjne 10 godz wykładowych

Kurs on-line

Kursy udostępniane będą po kolei rozpoczynając:

  • Prawo handlowe
  • Ekonomia
  • Prawo upadłościowe
  • Obrót nieruchomościami w praktyce
  • Prawo restrukturyzacyjne

Jeśli planujesz przystąpić do egzaminu zapoznaj się koniecznie z dodatkowymi informacjami na stronie:
https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-licencje-doradcy-restrukturyzacyjnego/

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

Przewiń do góry