fbpx

Prawo karne skarbowe

420,00 

Zapoznanie z najważniejszymi regulacjami i instytucjami prawa karnego skarbowego z szczególnym uwzględnieniem przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz procedowaniem na różnych etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, jurysdykcyjne i odwoławcze). Wyjaśnienie zasad stosowania do kodeksu karno skarbowego, przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego.

prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku
Andrzej Kryże

15 h wykładowych

I. Istota przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego
1. Przestępstwo skarbowe
2. Wykroczenie skarbowe
3. Konwertcjonalizacja czynów zabronionych
4. Elementy struktury przestępstwa i wykroczenia skarbowego
II. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego
1. Formy zjawiskowe
2. Formy stadialne
III. Czyn ciągły, kumulatywny zbieg przepisów ustawy i idealny zbieg
1. Czyn ciągły
2. Kumulatywny zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego (kumulatywna
kwalifikacja czynu)
3. Idealny zbieg czynów karalnych (zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz innej ustawy karnej)
IV Wyłączenie odpowiedzialności karnej
1. Okoliczności wyłączające karną bezprawność
2. Okoliczności wyłączające winę
3. Pojęcie błędu w kodeksie karnym skarbowym
4. Skutki błędów co do faktu, co do kontratypu i co do karalności w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej
5. Niepoczytalność
6. Poczytalność ograniczona
7. Odpowiedzialność sprawcy za czyn zabroniony popełniony w stanie nietrzeźwości lub innym stanie odurzenia
8. Nieletniość
9. Okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu
V. Instytucje zaniechanie ukarania sprawcy
1. Instytucja czynnego żalu
2. Istota czynnego żalu
3. Pozytywne przesłanki czynnego żalu
4. Bezskuteczność zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego
6. Wyłączenie ustawowe instytucji czynnego żalu
7. Korekta deklaracji podatkowej
8. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.
9. Charakter prawny instytucji
10. Dodatnie i negatywne przesłanki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
11. Procedura uzyskania zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
12. Odstąpienie od wymierzenia kary i od orzeczenia środka karnego
VI Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
1. Kara pozbawienia wolności
2. Kara ograniczenia wolności
3. Kara grzywny
VII Środki karne i środki zabezpieczające
VIII Nadzwyczajne obostrzenie i złagodzenie kary za przestępstwo skarbowe
IX Przedawnienie karalności przestępstwa skarbowego i wykroczenia karbowego i zatarcie skazania za przestępstwo skarbowe
X Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom
podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
XI Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
XII Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
XIII Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych
XIV Ogólna charakterystyka postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe.
XV. Zasady procesowe
1. Zasada ścigania z urzędu
2. Zasada legalizmu
3. Zasada prawdy materialnej
4. Zasada domniemania niewinności
5. Zasada prawa do obrony
6. Zasada obiektywizmu
XVI Czynności procesowe w postępowaniu karnoskarbowym
1. Protokoły
2. Doręczenia
3. Terminy
XVII Środki przymusu wykorzystywanie w postępowaniu karnym skarbowym
1. Zatrzymanie
2. Tymczasowe aresztowanie
3. Poręczenie
4. Dozór Policji
5.List żelazny
XVIII Organy postępowania przygotowawczego, strony i uczestnicy postępowania
1. Prokurator
2. Finansowe organy postępowania przygotowawczego
3. Niefinansowe organy postępowania przygotowawczego
4. Interwenient
5. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej
XIX Przebieg postępowania jurysdykcyjnego
XX Postępowanie odwoławcze
1. Apelacja
2. Zażalenie
XXI Nadzwyczajne środki zaskarżenia
1. Kasacja
2. Nadzwyczajne wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania sądowego
XXII Rodzaje postępowań szczególnych
1. Postępowanie uproszczone
2. Postępowanie nakazowe
3. Postępowanie mandatowe
4. Postępowanie w stosunku do nieobecnych
XXIII Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
XXIV Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe

Szkolenie on-line
Materiały dostępne do odsłuchu przez 2 tygodnie od momentu udostępnienia.

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry