fbpx

Prawo karne wykonawcze

570,00 

Prawo karne wykonawcze stanowi trzeci fragment szeroko rozumianego prawa karnego, obok prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego. Przepisy wymienionych dyscyplin tworzą z założenia spójny system norm, których celem jest zwalczanie przestępczości. Stanowiące część systemu prawa karnego, prawo karne wykonawcze to zespół (ogół) norm prawnych, regulujących stosunki społeczne powstałe w konsekwencji orzeczenia, a następnie wykonywania prawomocnych lub podlegających wykonaniu rozstrzygnięć sądowych zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w przedmiocie wykonania kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. Przedmiotem prawa karnego wykonawczego jest zatem określenie trybu postępowania zmierzającego do wykonania orzeczonych kar lub innych środków reakcji na przestępstwo (wykroczenie).

dr Andrzej Ważny

19 h wykładowych

Treści merytoryczne

 • Pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego.
 • Prawo karne wykonawcze a inne dziedziny nauki.
 • Źródła prawa karnego wykonawczego – rys w ujęciu historycznym.
 • Zasady prawa karnego wykonawczego.
 • Organy prawa karnego wykonawczego.
 • Postępowanie wykonawcze.
 • Zakres praw i obowiązków skazanego ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego skazanego na karę pozbawienia wolności i statusu prawnego tymczasowo aresztowanego.
 • Nadzór penitencjarny nad przebiegiem wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu.
 • Udział społeczeństwa w wykonywaniu kar oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych.
 • Wykonywanie kary grzywny: formy wykonania, odroczenie ściągnięcia grzywny, zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną, zastępczą karę pozbawienia wolności, odroczenie grzywny i rozłożenie jej na raty, umorzenie grzywny, zaliczenie na poczet grzywny pozbawienia  wolności w sprawie.
 • Cele wykonywania kary ograniczenia wolności, wykonywanie kary ograniczenia wolności, konsekwencje uchylania się od odbywania tej kary, przerwa i odroczenie kary ograniczenia wolności, zwalnianie z reszty kary ograniczenia wolności.
 • Cele wykonywania kary pozbawienia wolności, typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy wykonywania kary pozbawienia wolności, klasyfikacja skazanych, praca osobopoznawcza, badania i oceny skazanych, odroczenie i przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, zatrudnienie, nauczanie oraz działalność związana ze spędzaniem wolnego czasu przez skazanych, system nagród  i kar dyscyplinarnych.
 • Orzekanie i wykonywanie warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności oraz zwalnianie skazanych z zakładów karnych.
 • Wykonywanie dozoru, warunkowego zawieszenia kary oraz warunkowego umorzenia.
 • Wykonywanie środków zabezpieczających.
 • Wykonywanie środków karnych.
 • Wykonywanie tymczasowego aresztowania.
 • Wykonywanie kary aresztu wojskowego.
 • Zatarcie skazania.

Szkolenie on-line
Materiały dostępne do odsłuchu przez 2 tygodnie od momentu udostępnienia.

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry