fbpx

Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia

420,00 

Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach zarówno materialnego prawa wykroczeń, jak i procesowego prawa wykroczeń, omawiając główne jego instytucje zarówno materialne jak i procesowe w kontekście podstawowych instytucji prawa karnego zarówno materialnego jak procesowego, wskazując na odpowiednie zastosowanie przepisów prawa karnego jak również na charakterystyczne dla prawa wykroczeń różnice z prawem karnym.

dr Andrzej Ważny

14 godzin wykładowych

 1. Część MATERIALNA
 • definicja wykroczenia
 • ustawowe znamiona wykroczenia
 • strona podmiotowa – wina i jej formy – art. 5 k.w.
 • umyślność i nieumyślność – art. 6 k.w.
 • zasady odpowiedzialności na zasadzie Kodeksu wykroczeń
 • przepisy intertemporalne – art. 2 k.w.
 • czas i miejsce popełnienia wykroczenia – art. 4 k.w.
 • wiek sprawcy – art. 8 k.w

Jedność i wielość wykroczeń

 • Zbieg przepisów w prawie wykroczeń, zbieg wykroczeń na zasadzie art. 9 k.w.
 • Zbieg znamion wykroczenia z przestępstwem – art. 10 k.w.
 • Przestępstwo ciągłe – odpowiednie zastosowanie art. 12 k.w.
 • Zagadnienie braku instytucji wyroku łącznego, wykonywanie kar na zasadzie kumulacji.

Formy popełnienia wykroczenia

 • Formy zjawiskowe popełnienia wykroczenia: współsprawstwo, podżeganie, pomocnictwo
 • Formy stadialne popełnienia wykroczenia, niekaralność przygotowania, usiłowanie, dokonanie
 • Zagadnienie braku unormowania w zakresie „czynnego żalu”, a łagodzenie odpowiedzialności na zasadzie art. 39 k.w.
 • Zasady wymiaru kary i środków karnych – dyrektywy wymiaru kary / środka karnego
 • Okoliczności wpływające na wymiar kary / środka karnego
 • Ogólne pojęcie istoty i celów kary
 • Kara aresztu
 • Kara ograniczenia wolności
 • Kara grzywny
 • Kara nagany

środki karne

 • Zakaz prowadzenia pojazdów
 • Przepadek przedmiotów
 • Nawiązka
 • Obowiązek naprawienia szkody
 • Publikacja orzeczenia
 • Środki oddziaływania wychowawczego

nadzwyczajne złagodzenie kary   

 • podobieństwa  z instytucją nadzwyczajnego złagodzenia kary na zasadzie art. 60 § 1-2 k.k. oraz różnice z instytucją nadzwyczajnego złagodzenia kary na zasadzie art. 60 § 3-4 k.k.

warunkowe zawieszenie wykonania kary  

 • warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu
 • negatywne przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary aresztu
 • zasądzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

przedawnienie karalności i zatarcie ukarania   

wyjaśnienie wyrażeń ustawowych i niektóre wykroczenia z części szczególnej

 1. Część PROCESOWA

Zagadnienia wstępne, zasady procesowe, negatywne przesłanki procesowe, stosowanie k.p.k.

 • Prawo procesowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia – definicja
 • Przedmiot i struktura postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Źródła prawa procesowego, „odpowiednie” stosowanie kodeksu postępowania karnego
 • Rodzaje postępowań sądowych, postępowanie mandatowe art. 2 k.p.w.
 • Zasady postępowania w sprawach o wykroczenia a zasady postępowania karnego, m.in. zasada prawdy materialnej, zasada swobodnej oceny dowodów, zasada bezpośredniości a zasada konsensualizmu procesowego, zasada skargowości i kontradyktoryjności, zasad domniemania niewinności i prawa obwinionego do obrony, zasada jawności
 • Negatywne przesłanki procesowe z art. 5 k.p.w.
 • Odesłania do przepisów Kodeksu postępowania karnego na zasadzie art. 8 k.p.k.

Sąd i Strony

 • właściwość i skład sądu art. 9 -15 k.p.w., odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego
 • wyłączenie sędziego art. 16 k.p.w., odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego
 • Strony,  obrońcy pełnomocnicy – oskarżyciel publiczny, obwiniony i jego obrońca, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i ich pełnomocnicy
 • Wniosek o ukaranie złożony przez pokrzywdzonego w trybie art. 27 k.p.w. – konsekwencje procesowe

Dowody i Środki przymusu

 • Przeprowadzanie dowodu na wniosek i z urzędu
 • Dowód z zeznań świadka, zakazy dowodowe – odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego
 • Dowód z opinii biegłego
 • Przeszukanie pomieszczeń, przeszukanie osoby
 • Zatrzymanie, uprawnienia zatrzymanego, zażalenie na zatrzymanie – badanie zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania
 • Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów, zajęcie tymczasowe, środki zaskarżenia, upadek zajęcia tymczasowego, upadek zabezpieczenia
 • Kary porządkowe
 • Przymusowe doprowadzenie świadka, zatrzymanie przymusowo doprowadzonego obwinionego

Czynności wyjaśniające

 • Cel i zakres „czynności wyjaśniających” – brak wyodrębnionego postępowania przygotowawczego – różnice z Kodeksem postępowania karnego
 • Podmioty uprawnione do przeprowadzania czynności wyjaśniających
 • Rola „notatki urzędowej” – różnice z Kodeksem postępowania karnego
 • Instytucja „wyjaśnień na piśmie”
 • Zażalenie na niewniesienie wniosku o ukaranie na zasadzie art. 56a k.p.w. – po nowelizacji z dnia 22 maja 2003 r. – a okoliczności z art. 27 k.p.w.

Postępowanie zwyczajne – przygotowanie rozprawy i jej przebieg

 • Wniosek o ukaranie, jego wymogi formalne
 • Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy na zasadzie art. 58 k.p.w. i przesłanki jego uwzględniania a instytucja skazania bez rozprawy z art. 335 k.p.k. oraz dobrowolnego poddania się karze na zasadzie art. 387 k.p.k.
 • Przesłanki skierowania sprawy na posiedzenie
 • Przygotowanie do rozprawy
 • Przebieg rozprawy – wywołanie sprawy, przewód sądowy, mowy końcowe stron, wyrokowanie, klauzula natychmiastowej wykonalności

Postępowania szczególne

 • Postępowanie przyspieszone
 • Postępowanie nakazowe
 • Postępowanie mandatowe

Środki odwoławcze

 • Apelacja i zażalenie, zakres zaskarżenia
 • Względne przyczyny odwoławcze – odpowiednie stosowanie art. 438 k.p.k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Bezwzględne przyczyny odwoławcze i ich porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w k.p.k.
 • Postępowanie dowodowe w postępowaniu odwoławczym

 

Nadzwyczajne środki zaskarżenia

 • Kasacja
 • Wznowienie postępowania

Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie i zatrzymanie oraz Skarga na przewlekłość postępowania

 • Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Szkolenie on-line
Materiały dostępne do odsłuchu przez 1 tydzień, od momentu udostępnienia.

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry