fbpx

PRAWO TURYSTYKI I REKREACJI

Kluczowymi dla turystyki i rekreacji są regulacje prawne i etyczne normujące możliwości przemierzania nieznanych obszarów, szczególnie w obecnych czasach. Podstawową wartością dla turystyki jest poszanowanie odmiennej kultury, tożsamości i wola ich poznawania. Z kolei rekreacja nie może się obejść bez określonych zasad uprawiania tej aktywności służącej odpoczynkowi.
Turystyka jako gałąź gospodarki pierwsza odczuwa wszelkiego rodzaju kryzysy i jako ostatnia z nich wychodzi.
W ramach studiów podyplomowych poznacie Państwo proces legislacyjny z perspektywy ministra właściwego ds. turystyki, podstawowe regulacje rynku usług turystycznych, pozostałe normy prawne mające bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności w branży turystycznej i rekreacyjnej oraz systematykę przepisów z m.in. zakresu promocji turystycznej kraju.
Podczas zajęć nie zabraknie warsztatów wykorzystujących ćwiczenia, symulacje i indywidualne case studies, odniesienia do prac, które toczyły się w okresie pandemii, a dotyczyły wsparcia branży turystycznej, powstania Turystycznego Funduszu Zwrotów, Turystycznego Funduszu Pomocowego czy Polskiego Bonu Turystycznego.
Zmiany prawne w turystyce i rekreacji z perspektywy pandemii oraz trwającej wojny na wschodzie także zostaną odpowiednio rozważone i zaprezentowane, tak aby absolwent studiów wiedział gdzie i w jaki sposób poszukiwać informacji o zmieniających się aktach normatywnych i ich wykładni w czasach wszelkiego rodzaju kryzysów.
W ramach studiów skorzystają Państwo z wiedzy i doświadczeń wykładowców, których udział w prowadzeniu prac legislacyjnych w obszarze turystyki oraz wykładni prawa turystyki i rekreacji jest niepodważalny.

Koncepcja studiów podyplomowych przygotowana jest w oparciu o cenne doświadczenia okresu pandemii oraz zmian jakie następowały w sektorze w ostatnich latach.
Każdy słuchacz otrzyma bezpłatny komplet materiałów, w tym podręcznik „Prawo turystyki” (2021) red. D.Borek i H.Zawistowska, będący najnowszą publikacją podejmującą problematykę prawa w obszarze turystyki i rekreacji.

Warunkiem uruchomienia studiów jest utworzenie grupy składającej się minimum z 20 osób, liczebność maksymalna rocznika nie przekroczy jednak 45 słuchaczy, co stanowi gwarancję komfortowego udziału w przewidzianych programem studiów zajęciach oraz zabezpiecza możliwość konsultacji i indywidualnych rozmów z wykładowcami.

Do kogo przede wszystkim skierowana jest oferta?

– menedżerów pracujących m.in. w biurach podróży, agencjach turystycznych, u touroperatorów, w lokalnych i regionalnych organizacjach turystycznych, ośrodkach sportu i rekreacji, stowarzyszeniach, fundacjach i izbach gospodarczych z obszaru turystyki.
– przedsiębiorców działających w branżach takich jak: biura podróży, agencje turystyczne, touroperatorzy, incentive travel, MICE-Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions, linie lotnicze, firmy incomingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe.
– osób wykonujących zawody prawnicze: adwokatów, radcowów prawnych, sędziów, prokuratorów,
– pracowników naukowych (w szczególności o specjalności – prawo turystyczne),
– pracowników administracji rządowej oraz samorządowej.

Co zyskasz kończąc studia podyplomowe Prawo turystyki i rekreacji?

1. Nabędziesz wiedzę w zakresie szeroko rozumianego prawa związanego z obszarem turystyki i rekreacji od najlepszych specjalistów w branży.
2. Nabędziesz umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych, wiedzę oraz kompetencje społeczne niezbędne w działaniach zawodowych w obszarze turystyki i rekreacji.
3. Nauczysz się zdolności krytycznego rozumienia kontekstu prawnego dotyczącego działalności związanej z turystyką i rekreacją, jak również umiejętności wykorzystywania tej wiedzy do rozwiązywania konfliktów interesów.
4. Zdobędziesz dyplom ukończenia studiów podyplomowych z kierunku “Prawo turystyki i rekreacji”

PROGRAM

Studia podyplomowe są realizowane w toku jednego roku akademickiego, który składa się z 2 semestrów.

Program studiów przewiduje 165 godzin zajęć dydaktycznych – wykładów oraz ćwiczeń.

MODUŁ 1 Kompetencje podmiotów publicznych w obszarze turystyki i rekreacji, poziom krajowy:
-Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów w obszarze turystyki
-Zarządzanie kryzysowe w turystyce- aspekty prawne i etyczne na przykładzie wojny w -Ukrainie i pandemii COVID-19
-Zasady regulowania rynku przez ministra wł. ds. turystyki
-Etyczne aspekty podejmowania działalności w turystyce
-Źródła prawa turystyki i rekreacji
-Sytuacje nadzwyczajne w turystyce na przykładzie pandemii COVID-19

MODUŁ 2 Kompetencje podmiotów publicznych w obszarze turystyki i rekreacji, poziom międzynarodowy
-Kompetencje Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
-Zadania ministra wł. ds. turystyki
-Uprawnienia Prezesa UOKiK w obszarze turystyki
-System organizacyjny sektora turystyki w Polsce.
-„Zasady funkcjonowania sektora turystyki w Polsce.
-Trendy i uwarunkowania prawne rozwoju sektora turystyki”
-„Formy i zasady prowadzenia działalności społecznej i gospodarczej w sektorze turystyki.

MODUŁ 3 Cywilne i karne ramy funkcjonowania podmiotów w obszarze turystyki
-Prawo pracy w obszarze turystyki
-Prawo karne w obszarze turystyki
-Orzecznictwo TSUE w obszarze turystyki
-Timeshare w obszarze turystyki
-Odpowiedzialność organizatora i ochrona podróżnego w przypadku niewypłacalności organizatora
-Dochodzenie roszczeń w przypadku niewypłacalności organizatora

MODUŁ 1 Prawo usług turystycznych
-Prawo usług hotelarskich
-Prawo organizacji imprez turystycznych
-Prawo usług pilockich i przewodnickich
-Prawo przewozowe w obszarze turystyki
-Prawo ubezpieczeń w obszarze turystyki

MODUŁ 2 Sposoby prowadzenia działalności i wzorce zachowań
-Modele biznesowe w działalności turystycznej
-Działalność LOT i ROT oraz innych NGO w turystyce.
-Podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze organizacji imprez turystycznych
-Działalność gospodarcza w obszarze rekreacji
-Prowadzenie działalności jako gestor bazy noclegowej

MODUŁ 1 Formy organizacji biznesu w turystyce i rekreacji
-Agent turystyczny- podmiot praw i obowiązków
-Organizator turystyki jako forma prowadzenia działalności biznesowej
-Gestor bazy noclegowej- aspekty organizacyjno prawne
-Podejmowanie działalności w turystyce i rekreacji w formie organizacji non profit
-Formy zabezpieczeń finansowych prowadzonej działalności w turystyce i rekreacji – aspekty praktyczne

MODUŁ 2 Sposoby ułatwiania prowadzenia biznesu w turystyce i rekreacji
-Wzory umów w działalności turystycznej
-Tworzenie regulaminów hotelowych oraz obiektów rekreacji – aspekty praktyczne
-Reklamacje i polubowne załatwianie spraw w turystyce i rekreacji
-Działalność online w obszarze turystyki i rekreacji- aspekty praktyczne
-Proces legislacyjny i zasady techniki prawodawczej w turystyce
-Compliance w działalności turystycznej i rekreacyjnej

Formularz rekrutacyjny