fbpx

PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Nowa oferta studiów podyplomowych z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania jednostek oświatowych adresowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i pragną podnieść swoje kwalifikacje.

Zajęcia w ramach studiów będą realizowane w formule mieszanej – w ramach tradycyjnych wykładów i spotkań z wykładowcą oraz w formie webinarium, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Webinarium umożliwia słuchaczowi uczestniczenie w zajęciach w dowolnym miejscu, w którym właśnie przebywa, z pełnym i bezpośrednim kontaktem z wykładowcą i 100% interakcją. Dodatkowo słuchacze będą mieli możliwość odsłuchania wykładów audiowizualnych, które zostaną udostępnione na platformie e-learningowej EWSPA – również w dowolnym miejscu i dogodnym czasie. Tematyka tych wykładów będzie konsultowana z wykładowcami w ramach ich dyżurów on-line.

Pierwszy i ostatni zjazd w ramach studiów odbędzie się w siedzibie EWSPA w Warszawie.

WYKŁADOWCY

Adiunkt w Instytucie Prawa Akademii Sztuki Wojennej; tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. W latach 1998–2003 roku pracowała w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i Ministerstwie Kultury; była członkiem grup roboczych Rady Europy, uczestniczyła w procesie negocjacji Polski z UE (Kultura i polityka audiowizualna) oraz w szkoleniach, m. in. projekt duńskiej prezydencji „Przygotowanie Polski do członkostwa w UE – zadania administracji centralnej w procesie decyzyjnym UE”, Study Tour, w ramach Polish-Canadian Broadcasting Project oraz ukończyła Podyplomowe Studia Dziennikarskie Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Warszawie (1992-1993). Ponadto ekspertyzy zagraniczne (RE/UE) i krajowe (na zlecenie organów państwa). Specjalizuje się w prawie karnym, kryminologii, prawie mediów, prawie europejskim i zagadnieniach bezpieczeństwa; w szczególności prawo karne nieletnich z perspektywy rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ochrona dziecka przed zagrożeniami cyberprzestrzeni). Autorka ponad 50 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 4 monografii, uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz European Society of Criminology. Doświadczony dydaktyk.

Doktor nauk prawnych, zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sądowo administracyjny. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Doświadczenie zdobywał m.in. jako asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i prawnik w administracji samorządowej. Doradza organom administracji publicznej i organizacjom pozarządowym. Współpracował również z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Doktor nauk prawnych, radca prawny wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył podyplomowe studia Prawo Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych broniąc pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf w Instytucie Nauk Prawno- Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych, sektorze publicznym a także pracując ponad sześć lat w Sądzie Najwyższym – Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Od początku swojej kariery zawodowej łączył pracę zawodową z naukową. Jest autorem monografii poświęconej odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy i kilkudziesięciu artykułów naukowych i głos, współautorem komentarzy do ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych wydanych pod redakcją sędziów Sądu Najwyższego.

Mgr z przygotowaniem pedagogicznym, posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Otrzymała również wiele nagród:2007 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II st.1999, 2003, 2008, 2010 Nagroda Burmistrza Miasta Żary. Autorka programów innowacji pedagogicznych np. „Zmniejszenie bariery emocjonalnej między przedszkolem, a szkołą”, „Sześciolatki poznają komputer” oraz wielu publikacji. Doskonały szkoleniowiec, praktyk Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów oraz szkoleń z zakresu prawa oświatowego.

RADCA PRAWNY, DOKTOR NAUK PRAWNYCH, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując od ponad 12 lat z polskimi biurami międzynarodowych oraz krajowych kancelarii prawnych, w ramach których prowadził projekty z zakresu zamówień publicznych; Od 2015 r. Właściciel eksperckiej kancelarii prawnej w Warszawie specjalizującej się w prawie zamówień publicznych; Biegły sądowy z dziedziny zamówienia publiczne przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu oraz Łodzi; Pracownik naukowy (adiunkt) w Zakładzie Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Doradza na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Z licznymi sukcesami zajmuje się zastępstwem prawnym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, m.in. w największych krajowych przetargach z branży infrastrukturalnej (zamawiający: GDDKiA, PKP PLK, zarządcy dróg wojewódzkich, Komenda Główna Policji, ENERGA, TAURON, PGE, GAZ SYSTEM itp.), energetycznej, budowlanej, transportu kolejowego, ochrony zdrowia; Od 2014 r. wykładowca prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych pt. „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników”; w 2016 r. prowadził wykład monograficzny z prawa zamówień publicznych na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawieю Od 2014 r. Przewodniczący Komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej w Warszawie (największej bilateralnej izby gospodarczej, zrzeszającej prawie 1000 przedsiębiorców polskich i niemieckich);Od 2017 r. członek zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych, a od 2018 r. Przewodniczący Grupy Legislacyjnej Stowarzyszenia; Autor praktycznego komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych publikowanego w Dzienniku Gazeta Prawna; Prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach z zakresu prawa zamówień publicznych. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadził ponad 250 szkoleń, seminariów i wykładów z zakresu zamówień publicznych. Współpracuje lub współpracował w zakresie prowadzenia szkoleń z systemu zamówień publicznych z takimi firmami szkoleniowymi i instytucjami jak: Komenda Główna Policji, GDDKiA Oddział Gdańsk, Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Business Option, ProAbility, ZDG TOR oraz MM Conferences S.A.

Pani mgr Magdalena Waśko jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa. Jest adwokatem przynależącym do Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, gdzie ukończyła aplikację adwokacką, uzyskując nagrodę za wybitne wyniki podczas egzaminów. Jednocześnie z aplikacją Pani Magdalena Waśko odbywała studia doktorskie na macierzystej uczelni i prowadziła ćwiczenia dla studentów kierunku Administracja. Od roku 2014 z powodzeniem prowadzi własną działalność, w ramach której obsługuje duże podmioty samorządowe. Praktyk z dziedziny ochrony danych osobowych, autor licznej dokumentacji audytorskiej i wewnętrznej jednostek, przygotowujący podmioty publiczne i prywatne do wdrożenia dokumentacji RODO, kładący szczególny nacisk na współpracę z kadrami i szkolenia pracowników. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w jednostce samorządowej w Gdyni. Audytor wiodący i autor dokumentacji z zakresu ochrony danych w jednostkach samorządowych, a w tym oświatowych, prywatnych, sieci podmiotów międzynarodowych i polityk prywatności aplikacji mobilnych, w tym w języku angielskim. Posiada Certyfikaty m.in. Audytora ISO 27001 i 9001, audytora wiodącego ISO 9001 – Lead Auditor European Register of Certificated Auditors, pełnomocnika systemu ISO 9001, ukończenia kursów zaawansowanych Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Kompedium Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Stały Mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, w tym z zakresu mediacji oświatowych i prawa nowych technologii.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doktor nauk prawnych, specjalista w dziedzinie procedury i prawa karnego. Przez niemal 10 lat był adiunktem w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie zajmował się prowadzeniem badań nad funkcjonowaniem poszczególnych instytucji prawnokarnych w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Od 2010 roku pracownik dydaktyczno-naukowy w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, w której pełnił również funkcję dziekana. Obecnie jest profesorem nadzw. EWSPA. Prelegent na konferencjach naukowych, prowadzący szkolenia doskonalenia zawodowego prawników. Członek rady programowej „Paragrafu na drodze” i „Orzecznictwa Sądów Apelacyjnych”. Stały recenzent miesięcznika „Prokuratura i Prawo”. Wykładowca na aplikacji adwokackiej w Warszawie oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor licznych publikacji, zwłaszcza z zakresu postępowania karnego. Współautor m.in. komentarzy do kodeksu postępowania karnego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz prawa o prokuraturze.

Formularz rekrutacyjny