fbpx

Rekrutacja krok po kroku

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów podyplomowych, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą starać się kandydaci, którzy posiadają co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny określonego kierunku studiów i profilu kształcenia)

Pomyślne zakończenie procesu rekrutacji nastąpi po rejestracji w systemie rekrutacyjnym IRK i dostarczeniu do Biura Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów osobiście w trakcie dyżurów lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 Komplet dokumentów, który należy do nas dostarczyć zawiera:

  1. Podanie na studia wydrukowane z systemu IRK. Link rejestracyjny:  Rekrutacja on-line
  2. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie „za zgodność z oryginałem”).
  3. Dowód osobisty (do wglądu).
  4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
  5. 1 zdjęcie biometryczne (wymagania jak do dowodu osobistego).
  6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Wpis na listę słuchaczy studiów podyplomowych EWSPA, nastąpi z chwilą otrzymania przez nas kompletu wymaganych dokumentów oraz po uruchomieniu kierunku.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie się odpowiedniej ilości osób ze złożonym kompletem dokumentów.

 

Formularz rekrutacyjny