fbpx

Prawne aspekty funkcjonowania jednostek oświatowych

Nowa oferta studiów podyplomowych z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania jednostek oświatowych adresowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i pragną podnieść swoje kwalifikacje.

Zajęcia w ramach studiów będą realizowane w formule mieszanej – w ramach tradycyjnych wykładów i spotkań z wykładowcą oraz w formie webinarium, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Webinarium umożliwia słuchaczowi uczestniczenie w zajęciach w dowolnym miejscu, w którym właśnie przebywa, z pełnym i bezpośrednim kontaktem z wykładowcą i 100% interakcją. Dodatkowo słuchacze będą mieli możliwość odsłuchania wykładów audiowizualnych, które zostaną udostępnione na platformie e-learningowej EWSPA – również w dowolnym miejscu i dogodnym czasie. Tematyka tych wykładów będzie konsultowana z wykładowcami w ramach ich dyżurów on-line.

Pierwszy i ostatni zjazd w ramach studiów odbędzie się w siedzibie EWSPA w Warszawie.

180 godzin dydaktycznych, w tym 135 godzin wykładowych i 45 godzin warsztatów. W toku dwusemestralnych studiów niestacjonarnych słuchacze otrzymują 30 pkt ECTS.


MODUŁY TEMATYCZNE:
I. Prawo oświatowe
II. Karta nauczyciela
III. Podstawy postępowania administracyjnego
IV. Podstawy legislacji administracyjnej
V. Prawo karne nieletnich
VI. Podstawy prawa pracy
VII. Umowy cywilno – prawne w administracji szkolnej
VIII. Zamówienia publiczne z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych
IX. RODO w jednostkach oświatowych
X. Kontrola zarządcza (KZ) w szkole

CZESNE:

3350 za całe studia – przy płatności jednorazowej
1725 zł za semestr/ os – przy płatności w 2 ratach

Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022!

Studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok,. Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Nasi słuchacze cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach.

Studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających słuchaczowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Egzaminy oraz zaliczenia zawsze odbywają się w siedzibie Uczelni.

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień, kazusy i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej m.in.materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe.

Dostarcz do nas komplet wymaganych dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie „za zgodność z oryginałem”).
2. Dowód osobisty (do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.(plik do pobrania)
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie biometryczne (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Konto na które należy dokonywać wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Opłatę wpisową 200 zł (lub zgodną z aktualną promocją ) należy uiścić przy składaniu dokumentów.

Terminy opłat czesnego:
Opłata jednorazowa do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego studia
Opłaty semestralne do 5 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego semestr
Opłaty miesięczne do 5 dnia każdego miesiąca

Wpis na listę słuchaczy studiów podyplomowych EWSPA, nastąpi z chwilą otrzymania przez nas kompletu wymaganych dokumentów oraz po uruchomieniu kierunku.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie się odpowiedniej ilości osób ze złożonym kompletem dokumentów.

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry

Formularz rekrutacyjny