fbpx

Bezpieczeństwo narodowe

Roczne podyplomowe studia bezpieczeństwo narodowe przeznaczone są dla osób zatrudnionych w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, służba więzienna) lub zamierzających podjąć pracę w tych służbach oraz dla osób zawodowo zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego (dziennikarze, wykładowcy akademiccy). Ukończenie studiów podyplomowych dostarczy jego uczestnikom podstawową wiedzę o prawnych, politycznych i socjologicznych aspektach bezpieczeństwa narodowego, zapozna ich z podstawową literaturą oraz z metodami działań państwa skierowanymi na umocnienie jego bezpieczeństwa.

Zajęcia będą realizowane w trybie audytoryjnym w siedzibie uczelni w czasie weekendów. W razie konieczności uruchomione zostaną zajęcia na odległość. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest napisanie pracy seminaryjnej (pod kierownictwem wybranego wykładowcy) oraz jej komisyjna obrona.

 • Teoretyczne podstawy wiedzy o bezpieczeństwie narodowym (15 godzin) – prof. dr hab. Jerzy Wiatr
 • System bezpieczeństwa europejskiego (15 godzin) – prof. dr hab. gen.  broni  Józef Buczyński
 • Konstytucyjne regulacje w obszarze bezpieczeństwa narodowego (15 godz.) – prof. dr hab. Roman Wieruszewski
 • Podstawy zwalczania terroryzmu (10 godzin) – dr Urszula Staśkiewicz
 • Postępowanie karne a nauka o bezpieczeństwie (10 godzin) – Dr hab. Waldemar Gontarski
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP (15 godzin) – prof. dr hab. inż. Gen, broni Józef Buczyński
 • Prawa człowieka a bezpieczeństwo narodowe (15 godzin) prof. dr hab. Roman Wieruszewski
 • Współczesne konflikty międzynarodowe (15 godzin) prof. dr hab. Jerzy Wiatr
 • Cyberprzestępczość – charakter i metody zwalczania (10 godzin) dr Urszula Staśkiewicz
 • Służba penitencjarna w systemie bezpieczeństwa państwa (10 godzin) – dr Urszulka Staśkiewicz
 • Przygotowanie prac seminaryjnych (15 godzin) – wybrani wykładowcy

Płatność jednorazowa : 3200 zł
Płatność semestralna : 1700 zł x 2raty

w roku 1972 ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W czasie ponad 40 letniej służby wojskowej zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w tym min. Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON, Komendanta – Rektora Akademii Obrony Narodowej, Radcy ministra ON oraz Attache Obrony w Chińskiej Republice Ludowej, Mongolii i Koreańskiej Republice Ludowej.
W 1984 r. uzyskał stopień doktora i w 2001 r. doktora habilitowanego nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej. Jest absolwentem wielu kursów i studiów podyplomowych w kraju i za granicą.
Wykładowca wielu uczelni w tym min. Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Jest promotorem i recenzentem wielu prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich i licencjackich oraz autorem licznych publikacji, monografii, skryptów i referatów. Aktywny uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Prorektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie (PUNO) w Londynie; autor licznych opinii sporządzanych na zlecenia policyjne i prokuratorskie; wieloletni ekspert w Kancelarii Sejmu, specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach szeroko pojętych praw człowieka, prawa europejskiego, prawa karnego procesowego, prawa kontraktów, prawa prasowego i prawa autorskiego; adwokat występujący przed sądami polskimi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; adwokat.
Autor wielu publikacji m.in:
-Glossa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007r. na temat resjtracji czasopism i stron internetowych
-Opinia prawna na temat granicy prowokacji policyjnej sporządzona na zlecenie Kancelarii Sejmu RP 13 lipca 2007 roku
-Opinia na temat Traktatu reformującego i transferu suwerenności na rzecz prawa unijnego
-Wrogie przejęcie Orlenu
-Prawda dziennikarska stara jak świat
-Czy wniesiony do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – jest zgodny ze standardami Rady Europy i z konstytucją RP? – Opinia projektu ustawy

doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności (Akademia Sztuki Wojennej, 2019r.), magister socjologii (Uniwersytet Warszawski, 2012r.), magister prawa (EWSPA, 2015r.), absolwentka studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (Akademia Sztuki Wojennej, 2019r.).
Współredaktorka dwóch monografii zbiorowych, autorka monografii pt. „Przygotowania obronne społeczeństwa polskiego. Wybrane aspekty” oraz artykułów naukowych dotyczących bezpieczeństwa i obronności wydanych w pismach polskich i zagranicznych. Od 2014 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.
WYBRANE PUBLIKACJE
· National Security and Defence in Polish Scientific Thinking, publikacja w: Security Theory and Practice (Bezpečnostní teorie a praxe 1/2020), Czechy 2020;
· Przygotowania obronne społeczeństwa polskiego. Wybrane aspekty, książka autorstwa U. Staśkiewicz, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, 2020;
· Wybrane aspekty obrony narodowej Litwy, publikacja w: Historia i polityka (PL) nr 33(40)/2020, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2020;
· Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa, publikacja w: G. Pietrek, M. Stefański (red.), Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego. Wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego, wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Warszawa 2018;
· Nielegalny obrót bronią na terenie Unii Europejskiej, publikacja w: Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 3 (38)/2016, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2016;
· Bezpieczeństwo w ruchu powietrznym i przeciwdziałanie terroryzmowi lotniczemu, publikacja w: Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 1 (36)/ 2016, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2016;

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor socjologii, do 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UW, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Instytutu Socjologii i dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Dwukrotny prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1964–1967 i 1976–1979), a także wiceprezydent International Political Science Association (1970–1982) i prezydent Central European Political Science Association (2000–2003). Wielokrotnie wykładał jako visiting professor na uniwersytetach amerykańskich: University of Michigan, Boston University, University of California w Los Angeles, Southern Illinnois University; kanadyjskich: University of British Columbia; brytyjskich: University of Manchester, a także belgijskich (katolicki Uniwersytet w Leuven) oraz jugosłowiańskich. Zdobywca wielu wyróżnień zagranicznych, w tym tytułu akademickiego doradcy Uniwersytetu Candido Mendesa w Rio de Janeiro (1982 r.), doktora honorowego Akademii Rozwoju Nauki i Oświaty w Kursku (2000 r.) i honorowego senatora Uniwersytetu w Lublanie (2006 r.). Od 2005 r. jest członkiem-korespondentem European Academy of Sciences, Arts and Humanities w Paryżu. Od 28 maja 2007 r. pełni funkcję rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, gdzie wykłada również stosunki międzynarodowe i administrację europejską. Autor wielu publikacji naukowych, w tym 42 książek (część z nich ukazała się w USA, Japonii, ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii, Włoszech, na Węgrzech i w Holandii), a także 600 artykułów i rozpraw naukowych publikowanych w blisko trzydziestu krajach.

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, członek Komitetu wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytutów Praw Człowieka (AHRI), członek kolegiów redakcyjnych szeregu prawniczych czasopism naukowych.
Poprzednie funkcje: pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN w latach 1975 – 2018 r. kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, członek Komitetu Bioetycznego PAN, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. W latach 1989-1992 ekspert Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 r do 1995 r. współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii Tadeusza Mazowieckiego w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998-2000 i 2003-2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003-2004). W latach 1998 – 2013 członek Rady do spraw Uchodźców
Zainteresowania badawcze: system międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawo konstytucyjne.”
Wybrane publikacje:
Podstawowe obowiązki obywateli PRL, Ossolineum, Wrocław 1984.
Prawa człowieka. Model prawny (redaktor i współautor), Ossolineum, Wrocław 1991.
System ochrony praw człowieka (współautor), Zakamycze, Kraków 2003.
Prawne granice wolności sumienia i wyznania” (redaktor i współautor), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022!

Studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok,. Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Nasi słuchacze cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach.

Studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających słuchaczowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Egzaminy oraz zaliczenia zawsze odbywają się w siedzibie Uczelni.

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień, kazusy i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej m.in.materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe.

Dostarcz do nas komplet wymaganych dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie „za zgodność z oryginałem”).
2. Dowód osobisty (do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.(plik do pobrania)
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie biometryczne (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Konto na które należy dokonywać wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Opłatę wpisową 200 zł (lub zgodną z aktualną promocją ) należy uiścić przy składaniu dokumentów.

Terminy opłat czesnego:
Opłata jednorazowa do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego studia
Opłaty semestralne do 5 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego semestr
Opłaty miesięczne do 5 dnia każdego miesiąca

Wpis na listę słuchaczy studiów podyplomowych EWSPA, nastąpi z chwilą otrzymania przez nas kompletu wymaganych dokumentów oraz po uruchomieniu kierunku.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie się odpowiedniej ilości osób ze złożonym kompletem dokumentów.

Formularz rekrutacyjny