fbpx

Nasza oferta

  • Prawo w biznesie
  • Doradca restrukturyzacyjny i syndyk masy upadłości
  • Psychologia sądowa
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Prawo nowych technologii
  • Mediacje, negocjacje, sądownictwo arbitrażowe
  • Transport, spedycja, logistyka i obsługa celna biznesu
  • Zarządzanie logistyką

Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY!

wYBIERZ KIERUNEK!

ZAPISZ SIĘ! studiuj!

Studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok,Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach.

Studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Egzaminy oraz zaliczenia zawsze odbywają się w siedzibie Uczelni.

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień, kazusy i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej m.in.materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe.

Dostarcz do nas komplet wymaganych dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie „za zgodność z oryginałem”).
2. Dowód osobisty (do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.(plik do pobrania)
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie biometryczne (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Konto na które należy dokonywać wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Opłatę wpisową 200 zł (lub zgodną z aktualną promocją ) należy uiścić przy składaniu dokumentów.

Terminy opłat czesnego:
Opłata jednorazowa do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego studia
Opłaty semestralne do 5 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego semestr
Opłaty miesięczne do 5 dnia każdego miesiąca

Wpis na listę studentów EWSPA, nastąpi z chwilą otrzymania przez nas kompletu wymaganych dokumentów oraz po uruchomieniu kierunku.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie się odpowiedniej ilości osób ze złożonym kompletem dokumentów.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w praktycznym kształceniu przedsiębiorców poszukujących funkcjonalnych rozwiązań prawnych usprawniających prowadzenie działalności biznesowych. Oferując sprofilowane kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe wyposaża swoich słuchaczy i absolwentów w narzędzia pozwalające umiejętnie korzystać z aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. We wszystkich formach kształcenia proponowane programy są stale aktualizowane w oparciu o konsultacje z praktykami zawodów ekonomicznych i prawniczych oraz aktualne zapotrzebowanie rynku pracy.
Aby zagwarantować efektywną realizację wskazanych wyżej celów EWSPA powołała EUROPEJSKIE CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Studia podyplomowe oferowane przez Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń EWSPA przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra lub licencjata, niezależnie od ukończonego kierunku studiów.

Jeśli zatem chcesz pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży lub z jakiegoś powodu chcesz zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym studia podyplomowe są właśnie dla Ciebie.

Oferujemy dwie formuły realizowania programów standardową z weekendowymi zjazdami w siedzibie uczelni oraz distance learning (on line) z częściową realizacją treści merytorycznych poprzez platformę e-learning, a częściową poprzez zjazdy tradycyjne.
Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach 2 semestrów. Podstawą ukończenia studiów jest obrona pracy dyplomowej w siedzibie uczelni.
Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych EWSPA. Świadectwo jest tożsame dla słuchaczy studiów uczestniczących w zajęciach w formie stacjonarnej jak i przez internet.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków studiów podyplomowych Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń EWSPA.