fbpx

Mediacje, negocjacje, sądownictwo arbitrażowe

Studia podyplomowe umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w sądach. Zdobywają też niezbędną wiedzę z zakresu komunikacji niewerbalnej, zachowań asertywnych, radzenia sobie z manipulacją oraz budowania pozytywnego wizerunku jak również podstaw retoryki. Program zakłada kompleksowe przygotowanie słuchaczy do prowadzenia mediacji, negocjacji na polu zawodowym.  Słuchacze poznają też podstawy sądownictwa arbitrażowego, które jest alternatywą dla kosztownego, czasochłonnego sądownictwa powszechnego.

1. Natura negocjacji:
a. funkcja aksjologiczna.
b. funkcja prakseologiczna.
c. funkcja psychologiczna.
d. określenie optimum celu do jakiego zmierzamy.
e. natura racjonalnej decyzji w procesie negocjacji:
– budowanie potencjału wiedzy relewantnej.
– określenie własnego potencjału ekonomiczno-finansowego ,konceptualnego oraz prawnego – zdolność implementacyjna.
– badanie dostępności i wartości opcji alternatywnych.
– badanie poziomu i struktury ryzyka . czynniki bezpieczeństwa.
– timing.
2. Struktura –cechy istotne procesu negocjacji.
3. Metoda, racjonalność, versus, emocjonalność:
a. identyfikacja interesów.
b. abstrahowanie od stanowisk i personalizacji konfliktu interesu.
c. wizualizacja możliwości dających korzyści obu stronom.
d. określenie i wprowadzenie obiektywnych kryteriów wartościujących.
4. BATNA –optymalna metoda negocjacji.
5. Negocjacje z silniejszym partnerem.
6. Reguły postępowania z kontestującym przeciwnikiem ,stosującym ,,chwyty poniżej pasa,,.
7. Neutralizacja twardego negocjatora strony przeciwnej.
8. Przebieg negocjacji.
9. Cele poszczególnych etapów negocjacji.
10. Psychologia negocjacji.
11. Negocjacje kontraktów.
12. Negocjacje w procesie rozwiązywania konfliktów rodzinnych.
13. Negocjacje pracownicze.
14. Zawód negocjator.

1. Istota /natura mediacji/.
2. Funkcje i cele mediacji /aspekt aksjologiczny , psychologiczny oraz prawny/.
3. Struktura instytucjonalna procesu mediacji .
4. Przebieg i etapy mediacji.
5. Podmioty uczestniczące w procesie mediacji.
6. Zdolność mediacyjna .
7. Negocjacje w procesie mediacji .
8. Psychologia konfliktu:
a. frustracja potrzeb .
b. ład emocjonalny.
c. ład intelektualny.
d. potencjał wolicjonalny.
e. metody rozwiązywania konfliktów interesów.
9. Uwarunkowania prawne procesu mediacji.
10. Mediacje w sprawach cywilnych.
11. Mediacje w sprawach karnych.
12. Mediacje w sprawach administracyjnych.
13. Mediacje w sprawach konfliktu między pracodawcą a pracownikiem.
14. Mediacje w sprawach gospodarczych .
15. Warsztaty

Sądownictwo arbitrażowe

Studia w formie tradycyjnej

WPISOWE: 200 PLN
CZESNE:

  • Opłata roczna 5.800 PLN
  • Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
  • Rata miesięczna 600 PLN (x10)

Studenci i absolwenci EWSPA- rabat 20% i zwolnienie z opłaty wpisowej

Studia w formie Distance Learning

WPISOWE: 200 PLN
CZESNE:

  • Opłata roczna 5.600 PLN
  • Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
  • Rata miesięczna 580 PLN (x10)

Studenci i absolwenci EWSPA- rabat 20% i zwolnienie z opłaty wpisowej

Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY!

Studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok,. Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Nasi słuchacze cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach.

Studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających słuchaczowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Egzaminy oraz zaliczenia zawsze odbywają się w siedzibie Uczelni.

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień, kazusy i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej m.in.materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe.

Dostarcz do nas komplet wymaganych dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie „za zgodność z oryginałem”).
2. Dowód osobisty (do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.(plik do pobrania)
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie biometryczne (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Konto na które należy dokonywać wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Opłatę wpisową 200 zł (lub zgodną z aktualną promocją ) należy uiścić przy składaniu dokumentów.

Terminy opłat czesnego:
Opłata jednorazowa do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego studia
Opłaty semestralne do 5 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego semestr
Opłaty miesięczne do 5 dnia każdego miesiąca

Wpis na listę słuchaczy studiów podyplomowych EWSPA, nastąpi z chwilą otrzymania przez nas kompletu wymaganych dokumentów oraz po uruchomieniu kierunku.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie się odpowiedniej ilości osób ze złożonym kompletem dokumentów.

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry

Formularz rekrutacyjny