fbpx

Doradca restrukturyzacyjny i syndyk masy upadłości

Studia przygotowują słuchaczy do egzaminu o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, dawniej syndyka, jak również do pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. W czasie trwania studiów słuchaczom przekazana zostanie praktyczna wiedza dotyczące nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, podstaw rachunkowości i zarządzania finansami. Zajęcia będą prowadzone przez sędziów komisarzy, syndyków doradców restrukturyzacyjnych z ponad 15 letnim doświadczeniem, a także przez wybitnych ekonomistów analityków finansowych oraz menedżerów. Studia dają możliwości rozwoju zawodowego lub całkowitej zmiany ścieżki zawodowej.

1. Źródła Prawa
2. Zdolność upadłościowa
2.1 Podmiotowa
2.2 Przedmiotowa
3. Struktura wniosku /petitum. Argumentacja /, dowody/
4 Legitymacja czynna, legitymacja bierna /
5 Konfrontacja wniosków dłużnika i wierzyciela
6 Podstępowanie zabezpieczające
7 Alternatywne rodzaje orzeczeń sądu. Kryteria formalne i merytoryczne podejmowania decyzji w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
8 Skutki ogłoszenia upadłości
8.1 Zarządcze, /co do osoby upadłego
8.2 Ekonomiczno-finansowe
8.3 Prawne, procesowe i materialno- prawne
9. Organy postępowania upadłościowe
10 uczestnicy postępowania upadłościowego
11 przebieg postępowania
11.1 Struktura postępowania
11.2 Dynamika postępowania
11.3Tryb likwidacyjny
11.4 Tryb układowy
12. Rodzaje zakończenia postępowania.

1.System prawa restrukturyzacyjnego – źródła normatywne
2.Cele i funkcje prawa restrukturyzacyjnego
3 Zdolność restrukturyzacyjne przedsiębiorcy
3.1 Zdolność podmiotowa
3.2 Zdolność przedmiotowa
4.Kryteria optymalizacyjne podejmowania decyzji przez dłużnika
4.1 Due dilligens /analiza ekonomiczna, finansowa i prawna stanu kryzysu w przedsiębiorstwie /
5 Funkcja i struktura wniosku restrukturyzacyjnego
6. Dowody
7 Kryteria optymalizacyjne podejmowanych decyzji przez wierzycieli w odniesieniu do koncepcji restrukturyzacyjnej przez dłużnika
8 Proces wartościowania wniosku restrukturyzacyjnego dłużnika przez sąd
9.Rodzaje decyzji sądu.
– wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego
-oddalenie wniosku
-odrzucenie wniosku
– umorzenie postępowania
10 Środki odwoławcze w fazie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego
11 Środki zabezpieczające
12 Przebieg postępowania prowadzonego w celu zatwierdzenia układu
13 Przebieg przyśpieszonego postępowania układowego
14 Przebieg postępowania układowego /sui generis/
15 Przebieg postępowania sanacyjnego
16 Istota Układu
16. 1 Granice podmiotowe układu
16.2 Przedmiot układu
17 Przyjęcie i zatwierdzenie układu
18 Wykonanie i skutki niewykonania układu
19 Prawa i obowiązki/funkcje/ tymczasowego nadzorcy, nadzorcy sądowego oraz zarządcy przymusowego
20 Prawa i obowiązki wierzycieli
21 Rola sędziego komisarza

1.Pojęcie ekonomii
2 Mikroekonomia
3 Makroekonomia
4.Elementy tworzące strukturę i dynamikę procesów gospodarczych
-PKB
-inflacja
-stopy procentowe
-bezrobocie
-cykle koniunkturalne
5 Rodzaje zasobów ekonomicznych
6 Strategie alokacji zasobów w obszarze deficytu dóbr
7 Konkurencja
8 Strategie konkurowania w danych sektorach rynku /marketing /

1.Cele i funkcje analizy finansowej w przedsiębiorstwie w kryzysie
2. Podstawowe narzędzia analizy finansowej
3 Wstępna analiza finansowa
4 Sprawozdania finansowe za ostatnie 24 miesiące
5 Analiza wskaźnikowa
-wskaźnik rentowności
-wskaźnik płynności
-wskaźnik obrotowości
-wskaźnik zadłużenia
-wskaźnik sprzedaży
-wskaźnik należności
-wskaźnik zadłużenia /zobowiązań
Wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży produktów kosztami ich uzyskania
Wskaźnik kosztów administracyjnych
6 Analiza pionowa /strukturalna/ sprawozdań finansowych
7 Analiza pozioma określająca trendy i dynamikę zmian w sprawozdaniach finansowych
8 Złota reguła finansowania i stopień aberracji
9 Złota reguła bilansowa. Stopień aberracji
10 Analiza bilansu i rachunku zysków i strat statyczna i dynamiczna

1 Racjonalne reguły zarządzania
2 Dynamika podejmowanych decyzji w konkretnej funkcji czasu
3 Dyscyplina implementacji decyzji
4 Decyzje korygujące

Rozwiązywanie konkretnych casusów problemowych

Studia w formie tradycyjnej

WPISOWE: 200 PLN
CZESNE:

  • Opłata roczna 5.800 PLN
  • Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
  • Rata miesięczna 600 PLN (x10)

Studenci i absolwenci EWSPA- rabat 20% i zwolnienie z opłaty wpisowej

Studia w formie Distance Learning

WPISOWE: 200 PLN
CZESNE:

  • Opłata roczna 5.600 PLN
  • Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
  • Rata miesięczna 580 PLN (x10)

Studenci i absolwenci EWSPA- rabat 20% i zwolnienie z opłaty wpisowej

Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY!

Studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok,. Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Nasi słuchacze cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach.

Studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających słuchaczowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Egzaminy oraz zaliczenia zawsze odbywają się w siedzibie Uczelni.

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień, kazusy i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej m.in.materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe.

Dostarcz do nas komplet wymaganych dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie „za zgodność z oryginałem”).
2. Dowód osobisty (do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.(plik do pobrania)
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie biometryczne (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Konto na które należy dokonywać wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Opłatę wpisową 200 zł (lub zgodną z aktualną promocją ) należy uiścić przy składaniu dokumentów.

Terminy opłat czesnego:
Opłata jednorazowa do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego studia
Opłaty semestralne do 5 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego semestr
Opłaty miesięczne do 5 dnia każdego miesiąca

Wpis na listę słuchaczy studiów podyplomowych EWSPA, nastąpi z chwilą otrzymania przez nas kompletu wymaganych dokumentów oraz po uruchomieniu kierunku.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie się odpowiedniej ilości osób ze złożonym kompletem dokumentów.

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry

Formularz rekrutacyjny