fbpx

Prawo w biznesie

Prawo w biznesie to praktyczny kierunek studiów, który kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Słuchacze poznają podstawy prawa, aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, zasady i źródła pozyskiwania kapitału finansowego. Zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw – prawa kontraktów, sytuacji podmiotu gospodarczego w stosunkach z organami administracji państwowej, prawa podatkowego i rachunkowości, prawa pracy, zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwach oraz prawa konkurencji.

Kierunek adresowany jest zarówno do przedsiębiorców chcących poszerzyć wiedzę z zakresu prawa, pracowników jednostek administracji publicznej związanych z obsługą przedsiębiorstw osób przygotowujących się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł magistra lub licencjata,którzy w przyszłości pragną podjąć pracę w obrocie gospodarczym.

Po ukończeniu tego kierunku przed absolwentami otwierają się nowe możliwości zawodowe np. na stanowiskach asystenta zarządu, pracownika działu prawnego, organizacyjnego lub działu personalnego, niezależnie od formy prawnej podmiotu. Drzwi kariery otworzą się w organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej, urzędach miast czy gmin, w wydziałach przeprowadzających przetargi publiczne lub dokonujących rejestracji działalności gospodarczej.

1. Ramy i zasady prawne działalności gospodarczej
2. pojęcie działalności gospodarczej
3. pojęcie przedsiębiorcy
4. ochrona konkurencji w prawie polskim
5. ewidencja działalności gospodarczej, procedury rejestracyjne
6. system koncesjonowania i regulowania działalności gospodarczej
7. system kontroli działalności gospodarczej
8. Pomoc dla mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
9. wybór optymalnej formuły działalności gospodarczej kryteria wartościujące
10. zasady prawne rzetelnej i racjonalnej działalności gospodarczej w biznesie
a) zasada rzetelności informacyjnej i sprawozdawczo-dowodowej
b) zasada racjonalności decyzji w biznesie –reguła użyteczności marginalnej
11. Działalność gospodarcza w spółkach prawa handlowego optymalizacja decyzji korporacyjnych
12. działalność gospodarcza prowadzona w ramach jednoosobowych przedsiębiorstwach – optymalizacja decyzji prawno-ekonomiczno-finansowych. szanse i zagrożenia
13. zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwach
a) wybór optymalnej opcji restrukturyzacyjnej
b) wybór opcji likwidacji upadłościowej/likwidacja kwalifikowana
c) likwidacja podstawowa
14. odpowiedzialność prawna członków zarządu, wspólników spółek prawa handlowego /karna cywilnoprawna, stygmatyzacja
15. odpowiedzialność prawna jednoosobowych przedsiębiorców /karna cywilna stygmatyzacja

Pozyskiwanie zamówień publicznych
Pakiet ustaw chroniących konkurencje i konsumentów
Podatki Cła i inne należności publiczno-prawne

Zarządzanie konfliktami i sporami w stadiach przedsądowych jak i sądowych
a) Wybór optymalnej metody rozwiązywania sporów /koncyliacyjne, adiudykacyjne /
b) Due dilligens przed procesowy/przesłanki ekonomiczne, prawne, psychologiczne

1. Prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej. instytucjonalna między wspólnotowa wymiana handlowa.
2. Działalność eksportowa
3. Import towarów i usług
4. Zakładanie oddziałów i przedstawicielstw za granicą
5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców w Austrii Belgii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Rosji, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech
6. prowadzenie transgranicznych sporów sądowych

1. Zasady ochrony praw pracodawców
2. Granice i zasady ochrony praw pracowników

1. Ochrona kapitału intelektualnego w firmie
2. Innowacyjność w przedsiębiorstwie

Zasady i źródła pozyskiwania kapitału finansowego przez przedsiębiorstwa

Aspekty prawne zarządzania nowymi technologiami

Studia w formie tradycyjnej

WPISOWE: 200 PLN
CZESNE:

  • Opłata roczna 5.800 PLN
  • Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
  • Rata miesięczna 600 PLN (x10)

Studenci i absolwenci EWSPA- rabat 20% i zwolnienie z opłaty wpisowej

Studia w formie Distance Learning

WPISOWE: 200 PLN
CZESNE:

  • Opłata roczna 5.600 PLN
  • Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
  • Rata miesięczna 580 PLN (x10)

Studenci i absolwenci EWSPA- rabat 20% i zwolnienie z opłaty wpisowej

Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY!

Studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok,. Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Nasi słuchacze cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach.

Studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających słuchaczowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Egzaminy oraz zaliczenia zawsze odbywają się w siedzibie Uczelni.

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień, kazusy i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej m.in.materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe.

Dostarcz do nas komplet wymaganych dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie „za zgodność z oryginałem”).
2. Dowód osobisty (do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.(plik do pobrania)
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie biometryczne (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Konto na które należy dokonywać wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Opłatę wpisową 200 zł (lub zgodną z aktualną promocją ) należy uiścić przy składaniu dokumentów.

Terminy opłat czesnego:
Opłata jednorazowa do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego studia
Opłaty semestralne do 5 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego semestr
Opłaty miesięczne do 5 dnia każdego miesiąca

Wpis na listę słuchaczy studiów podyplomowych EWSPA, nastąpi z chwilą otrzymania przez nas kompletu wymaganych dokumentów oraz po uruchomieniu kierunku.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie się odpowiedniej ilości osób ze złożonym kompletem dokumentów.

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry

Formularz rekrutacyjny