fbpx

Psychologia sądowa

Podczas studiów nasi słuchacze zapoznają się z podstawowymi obszarami działań psychologa sądowego oraz przepisami prawnymi odnoszącymi się do wykorzystania wiedzy psychologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, zdobywają wiedzę dotyczącą metod przesłuchań podejrzanego/oskarżonego, psychologicznej oceny wyjaśnień i motywów oskarżonego, nabywają i udoskonalają umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego.

Oferta studiów podyplomowych EWSPA adresowana jest do wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Mogą być też traktowane, jako uzupełnienie kompetencji zawodowych i wiedzy zdobytych na kierunkach, takich jak: psychologia, prawo, socjologia.

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Wykład ma za zadanie zapoznania słuchaczy z podstawowymi obszarami działań psychologa sądowego oraz przepisami prawnymi odnoszącymi się do wykorzystania wiedzy psychologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. W trakcie zajęć omawiane będą kolejno następujące zagadnienia: Przedmiot badań, działy i kierunki rozwoju psychologii sądowej, kontekst historyczny, biegli psychologowie-ich powoływanie, prawa i obowiązki. Rola psychologa w procesie karnym – opiniowanie w sprawach dorosłych sprawców przestępstw, czynniki motywacyjne i typologia sprawców zabójstw. Psychopata – jak funkcjonuje. Znaczenie cech osobowości i jej zaburzeń w przestępczości, problem poczytalności i silnego wzburzenia emocjonalnego. Przestępczość seksualna – zgwałcenie, kazirodztwo, pedofilia. Aspekt prawny i psychologiczny. Przestępczość nieletnich i młodocianych – podstawy prawne opracowania opinii, przyczyny przestępczości – zaburzenie procesu socjalizacji, główne teorie przestępczości ( biologiczne, społeczne, psychologiczne). Ofiary mobbingu i stalkingu. Psychologia śledcza – podstawy psychologicznego typowania nieznanych sprawców. Problematyka resocjalizacji, teorie kary, podkultura więzienna i jej znaczenie w resocjalizacji.

PSYCHOLOGIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM PRAZ POSTĘPOWANIU RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM

Opiniowanie w sprawach cywilnych i zasady opracowywania opinii. Zasady opracowania opinii psychologicznych w sprawach rozwodowych – psychologiczne skutki rozwodu rodziców, dobro małoletniego dziecka jako przesłanka odmowy udzielenia rozwodu. Zasady opracowania opinii w sprawach opiekuńczych – formy ingerencji sądu we władzę rodzicielską, kompetencje opiekunów oraz związek emocjonalny dziecka z nimi. Rysunek jako metoda poznawania dziecka i jego relacji z członkami rodziny. Diagnoza postaw rodzicielskich, zalety i wady kwestionariuszowego pomiaru. Wywiad i obserwacja w określeniu relacji rodzinnych. Psychologiczna problematyka przysposobienia dziecka – ocena motywacji i oczekiwań rodziców adopcyjnych, przygotowanie do adopcji. Rola psychologa w orzekaniu o zdolności do zawarcia małżeństwa, niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa. Regulacje kościelne. Krzywdzenie dzieci – podstawowe problemy psychologicznego badania dzieci wykorzystywanych. Ocena funkcjonowania dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

PSYCHOLOGIA W POSTĘPOWANIU KARNYM

Metody przesłuchań podejrzanego/oskarżonego. Psychologiczna ocena wyjaśnień oskarżonego. Motywacja do składania wyjaśnień. Fałszywe przyznanie się do winy. Ekspertyza psychologiczna sprawcy czynu zabronionego. Kwalifikowane i uprzywilejowane typy zabójstw. Diagnoza procesów motywacyjnych. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Poczytalność, niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Kryteria niepoczytalności w Polsce i na świecie. Stan silnego wzburzenia – z perspektywy prawa i psychologii. Przekroczenie obrony koniecznej pod wpływem strachu.

PSYCHOLOGIA ZEZNAŃ I WYJAŚNIEŃ ŚWIADKÓW (osoby dorosłe, dzieci)

Osoby dorosłe

Powstawanie spostrzeżeń i wrażeń – prawidłowości dotyczące funkcjonowania zmysłów. Błędy w spostrzeżeniach i wrażeniach. Uwarunkowania trafnych spostrzeżeń i wrażeń. Zmienna podmiotowe: wiek, płeć, osobowość, inteligencja. Elementy modulujące – wpływ emocji i motywacji. Pamięć świadków – odtwarzanie wydarzeń. Procesy uwagi i pamięci. Pamięć autobiograficzna. Wspomnienia fleszowe. Niezwykłe zjawiska pamięciowe. Efekt dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego. Sugestia. Podatność na sugestię. Przesłuchanie z punktu widzenia prawa, kryminalistyki i psychologii. Przesłuchanie poznawcze. Motywacje świadków do zeznawania. Rozpoznanie. Okazanie. Tworzenie portretów pamięciowych. (aspekty prawne, kryminalistyczne i psychologiczne.) Zeznania nieszczere. Zachowania niewerbalne a kłamstwo i oszukiwanie. Komunikacja niewerbalna na sali sądowej Psychologiczna wiarygodność zeznań. Kryteria i modele teoretyczne. Niekonwencjonalne sposoby badania wiarygodności. Badania poligraficzne. Hipnoza. Ocena psychologiczna zeznań osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych umysłowo.

Psychologia zeznań świadków – zeznania dziecięce

Rozwój dziecka – zmiany rozwojowe w zakresie funkcjonowania zmysłów, pamięci, uwagi i komunikacji z perspektywy przesłuchania. Pamięć dzieci. Fałszywe wspomnienia. Wspomnienia „wdrukowane”. Mechanizmy wyparcia. Przesłuchanie dziecka: zasady, warunki, sposób przeprowadzenia. Rola psychologa i rola organów procesowych. .Fantazjowanie dziecięce a kłamstwo dzieci. Przeprowadzanie wywiadu z dzieckiem molestowanym seksualnie – film. Psychologiczna ocena zeznań. Trudności w psychologicznej ocenie zeznań dzieci.

Studia w formie tradycyjnej

WPISOWE: 200 PLN
CZESNE:

  • Opłata roczna 5.800 PLN
  • Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
  • Rata miesięczna 600 PLN (x10)

Studenci i absolwenci EWSPA- rabat 20% i zwolnienie z opłaty wpisowej

Studia w formie Distance Learning

WPISOWE: 200 PLN
CZESNE:

  • Opłata roczna 5.600 PLN
  • Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
  • Rata miesięczna 580 PLN (x10)

Studenci i absolwenci EWSPA- rabat 20% i zwolnienie z opłaty wpisowej

Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY!

Studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok,. Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Nasi słuchacze cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach.

Studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających słuchaczowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Egzaminy oraz zaliczenia zawsze odbywają się w siedzibie Uczelni.

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień, kazusy i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej m.in.materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe.

Dostarcz do nas komplet wymaganych dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie „za zgodność z oryginałem”).
2. Dowód osobisty (do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.(plik do pobrania)
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie biometryczne (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Konto na które należy dokonywać wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Opłatę wpisową 200 zł (lub zgodną z aktualną promocją ) należy uiścić przy składaniu dokumentów.

Terminy opłat czesnego:
Opłata jednorazowa do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego studia
Opłaty semestralne do 5 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego semestr
Opłaty miesięczne do 5 dnia każdego miesiąca

Wpis na listę słuchaczy studiów podyplomowych EWSPA, nastąpi z chwilą otrzymania przez nas kompletu wymaganych dokumentów oraz po uruchomieniu kierunku.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie się odpowiedniej ilości osób ze złożonym kompletem dokumentów.

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry

Formularz rekrutacyjny