fbpx

Prawo konstytucyjne

prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Aktualnie pełnione funkcje: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, członek Komitetu Bioetycznego PAN, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, członek kolegium redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, „Państwa i Prawa“ oraz „Netherlands Quarterly of Human Rights”.

W latach 1989-1992 ekspert Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 r do 1995 r

współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii Tadeusza Mazowieckiego w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998-2000 i 2003-2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003-2004). W latach 1998 – 2013 członek Rady do spraw Uchodźców

Zainteresowania badawcze: system międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawo konstytucyjne.

  

 dr Michał Kowalski– Doktor nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Od 2004 roku pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako starszy asystent sędziego, stale współpracuje z dziennikiem „Gazeta Prawna”. Adiunkt i wykładowca prawa konstytucyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu praw człowieka, prawa do sądu oraz sądownictwa administracyjnego.

39 godzin wykładowych

 • Ewolucja polskiego prawa konstytucyjnego, tradycje polskiego konstytucjonalizmu, Konstytucja 3 maja 1791 r., Konstytucja z 17 marca 1921 r., Konstytucja z 23 kwietnia 1935 r., okres 1944 – 1989, w tym Konstytucja z 22 lipca 1952 r., transformacja ustroju konstytucyjnego 1987 – 1997; uchwalenie nowej konstytucji
 • Istota i pojęcie Konstytucji jako Ustawy Zasadniczej, cele i rodzaje konstytucji, definicje, uchwalanie, obowiązywanie i zmiana oraz szczególna moc konstytucji, prawo naturalne, a prawo stanowione, inne źródła prawa konstytucyjnego.
 • Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego (pojęcie i znaczenie zasad ustroju w konstytucjonalizmie państw demokratycznych; katalog zasad w polskiej konstytucji: suwerenności narodu, republikańskiej formy państwa, demokratycznego państwa prawnego, podziału władzy i równowagi władz, reprezentacji politycznej, dwuizbowości parlamentu, pluralizmu politycznego, wzajemnej niezależności i współdziałania państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych, wolności i praw człowieka i obywatela, decentralizacji władzy publicznej i samorządu, systemu parlamentarno – gabinetowego, odrębności władzy sądowej oraz niezawisłości sędziów, niezależności sądów i trybunałów, społecznej gospodarki rynkowej, wolności gospodarczej, ochrony własności.
 • Konstytucja i inne źródła prawa (system źródeł prawa, cechy konstytucji i jej bezpośrednie stosowanie; miejsce prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym; źródła powszechnie i wewnętrznie obowiązującego, kontrola zgodności prawa z konstytucją).
 • Konstytucyjny status jednostki, akty prawa międzynarodowego dotyczące praw człowieka, godność, równość, zakaz dyskryminacji, wolność oraz prawa człowieka i obywatela, obywatelstwo, status cudzoziemców, geneza i rozwój, regulacja konstytucyjna, klasyfikacja – prawa osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, socjalne i kulturalne ochrona i ograniczenia.
 • System rządów podstawowe modele systemu rządów w państwach demokratycznych; system rządów w Polsce. Prawo wyborcze (podstawowe zasady; procedura wyborów; ustalanie wyników). 7. Parlament, autonomia regulaminowa Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego (dwuizbowość; funkcje: ustawodawcza, kontrolna, kreacyjna organizacja wewnętrzna; mandat przedstawicielski).
 • Prezydent RP (rola ustrojowa i kompetencje, prerogatywy, odpowiedzialność kontrasygnata; Rada Gabinetowa).
 • Rząd i ministrowie (Rada Ministrów skład, powoływanie i kompetencje; struktura administracji rządowej; status ministra; odpowiedzialność).
 • Władza sądownicza (struktura; sądy powszechne wymiar sprawiedliwości; Trybunał Konstytucyjny; Trybunał Stanu.
 • Samorząd terytorialny.
 • Organy ochrony prawnej (RPO, NIK, KRRiT).
 • Finanse publiczne
 • Stany nadzwyczajne

Szkolenie on-line
Materiały edukacyjne w formie audio video dostępne będą do odsłuchu przez 2 miesiące  od momentu udostępnienia. Uruchomienie platformy e-learning nastąpi maksymalnie do 12 godzin od zaksięgowania wpłaty za szkolenie.

Cena: 450 zł 

Konto dla wpłat:
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa
PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

Zapisz się na kurs

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry