fbpx

Wiedza o społeczeństwie – kurs przygotowujący do matury

Kurs przygotowujących do egzaminu maturalnego z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Kurs prowadzony jest przez internet w 3 blokach tematycznych tj. prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zajęcia szczególnie polecane dla młodzieży oraz osób dorosłych planujących przystąpienie do matury rozszerzonej z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ale nie tylko. W wykładach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji możesz uczestniczyć w dowolnym czasie i miejscu na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.

dr hab. Artur Kotowski 

 Autor kilkudziesięciu publikacji z teorii i filozofii prawa oraz prawa karnego. W działalności naukowej zajmuje się wykładnią i stosowaniem prawa, empiryczną analizą prawa oraz teorią procesu karnego. 

prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Aktualnie pełnione funkcje: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, członek Komitetu Bioetycznego PAN, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, członek kolegium redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, „Państwa i Prawa“ oraz „Netherlands Quarterly of Human Rights”.

W latach 1989-1992 ekspert Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 r do 1995 r

współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii Tadeusza Mazowieckiego w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998-2000 i 2003-2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003-2004). W latach 1998 – 2013 członek Rady do spraw Uchodźców

Zainteresowania badawcze: system międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawo konstytucyjne.

  

 dr Michał Kowalski– Doktor nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Od 2004 roku pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako starszy asystent sędziego, stale współpracuje z dziennikiem „Gazeta Prawna”. Adiunkt i wykładowca prawa konstytucyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu praw człowieka, prawa do sądu oraz sądownictwa administracyjnego.

łączna liczba godzin : 81 godzin

 1. Wstęp do prawoznawstwa
 • Wiadomości wstępne: Nazwa i przedmiot dyscypliny. Metody stosowane w badaniu nauk prawnych.
 • Miejsce normy prawnej w zespole norm społecznych: Normy społeczne; Prawo a moralność.
 • Filozoficzne definicje prawa: Pozytywizm prawniczy; Normatywizm prawniczy; Funkcjonalizm prawniczy; Realizm prawniczy; Psychologizm prawniczy; Teorie prawa naturalnego; Teoria marksistowska; Teorie kulturowe.
 • Charakterystyka normy prawnej: Norma prawna a przepis prawny; Rodzaje przepisów prawnych; Budowa normy prawnej. Rodzaje norm ze względu na sankcje.
 • Stosunki prawne: Pojęcie i koncepcje stosunku prawnego; Podmiot stosunku prawnego; Przedmiot i treść stosunku prawnego; Zdarzenia prawne i swoiste fakty prawne; Fikcja prawna.
 • Źródła prawa: Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa; System źródeł prawa; Budowa aktów normatywnych.
 • System prawa: Pojęcie; Budowa; Niesprzeczność systemu prawa; Zupełność systemu prawa; Podział.
 • Wykładnia prawa: Pojęcie; Etapy; Teorie wykładni prawa; Rodzaje wykładni prawa.
 • Stosowanie prawa: Pojęcie; Etapy stosowania prawa.
 • Praworządność: Pojęcie; Rodzaje praworządności; Gwarancje praworządności.

 

2 Prawo konstytucyjne

 • Ewolucja polskiego prawa konstytucyjnego, tradycje polskiego konstytucjonalizmu, Konstytucja 3 maja 1791 r., Konstytucja z 17 marca 1921 r., Konstytucja z 23 kwietnia 1935 r., okres 1944 – 1989, w tym Konstytucja z 22 lipca 1952 r., transformacja ustroju konstytucyjnego 1987 – 1997; uchwalenie nowej konstytucji
 • Istota i pojęcie Konstytucji jako Ustawy Zasadniczej, cele i rodzaje konstytucji, definicje, uchwalanie, obowiązywanie i zmiana oraz szczególna moc konstytucji, prawo naturalne, a prawo stanowione, inne źródła prawa konstytucyjnego.
 • Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego (pojęcie i znaczenie zasad ustroju w konstytucjonalizmie państw demokratycznych; katalog zasad w polskiej konstytucji: suwerenności narodu, republikańskiej formy państwa, demokratycznego państwa prawnego, podziału władzy i równowagi władz, reprezentacji politycznej, dwuizbowości parlamentu, pluralizmu politycznego, wzajemnej niezależności i współdziałania państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych, wolności i praw człowieka i obywatela, decentralizacji władzy publicznej i samorządu, systemu parlamentarno – gabinetowego, odrębności władzy sądowej oraz niezawisłości sędziów, niezależności sądów i trybunałów, społecznej gospodarki rynkowej, wolności gospodarczej, ochrony własności.
 • Konstytucja i inne źródła prawa (system źródeł prawa, cechy konstytucji i jej bezpośrednie stosowanie; miejsce prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym; źródła powszechnie i wewnętrznie obowiązującego, kontrola zgodności prawa z konstytucją).
 • Konstytucyjny status jednostki, akty prawa międzynarodowego dotyczące praw człowieka, godność, równość, zakaz dyskryminacji, wolność oraz prawa człowieka i obywatela, obywatelstwo, status cudzoziemców, geneza i rozwój, regulacja konstytucyjna, klasyfikacja – prawa osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, socjalne i kulturalne ochrona i ograniczenia.
 • System rządów podstawowe modele systemu rządów w państwach demokratycznych; system rządów w Polsce. Prawo wyborcze (podstawowe zasady; procedura wyborów; ustalanie wyników). 7. Parlament, autonomia regulaminowa Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego (dwuizbowość; funkcje: ustawodawcza, kontrolna, kreacyjna organizacja wewnętrzna; mandat przedstawicielski).
 • Prezydent RP (rola ustrojowa i kompetencje, prerogatywy, odpowiedzialność kontrasygnata; Rada Gabinetowa).
 • Rząd i ministrowie (Rada Ministrów skład, powoływanie i kompetencje; struktura administracji rządowej; status ministra; odpowiedzialność).
 • Władza sądownicza (struktura; sądy powszechne wymiar sprawiedliwości; Trybunał Konstytucyjny; Trybunał Stanu.
 • Samorząd terytorialny.
 • Organy ochrony prawnej (RPO, NIK, KRRiT).
 • Finanse publiczne
 • Stany nadzwyczajne

 

3 Międzynarodowa ochrona praw człowieka

  • Kształtowanie się międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka; regionalne systemy ochrony praw człowieka (amerykański, afrykański, europejski); uniwersalny system ochrony praw człowieka.
  • ONZ towski system ochrony praw człowieka. System oparty na Karcie Narodów Zjednoczonych, system traktatowy.
  • Europejski Trybunał Praw Człowieka – zagadnienia proceduralne (warunki dopuszczalności skargi indywidualnej, budowa skargi, postępowanie przed ETPCz, konsekwencje orzeczenia)
  • Część materialna w ujęciu konwencyjnym i orzeczniczym:
  • prawo do życia,
  • zakaz tortur,
  • zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej,
  • prawo do sądu, zakaz karania bez podstawy prawnej,
  • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
  • swoboda wypowiedzi, wolność religii, wolność zgromadzeń i stowarzyszania się,
  • zakaz dyskryminacji, prawo do zawarcia małżeństwa,
  • prawa człowieka zawarte w protokołach dodatkowych (np. prawo do poszanowania własności).
  • Prawa człowieka w Unii Europejskiej (Karta Praw Podstawowych, Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawnym Unii Europejskiej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE)

Szkolenie on-line
Materiały edukacyjne w formie audio video dostępne będą do odsłuchu przez 3 miesiące  od momentu udostępnienia. Uruchomienie platformy e-learning nastąpi maksymalnie do 12 godzin od zaksięgowania wpłaty za szkolenie.

Sposoby płatność:

Płatność ratalna:

I rata płatna przed uruchomieniem kursu – 550 zł 

II rata płatna do 40 dni od uruchomienia kursu- 550 zł 

Płatność jednorazowa:
Płatna przed uruchomieniem kursu -1050 zł

Konto dla wpłat:
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa
PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

Zapisz się na kurs

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry